अधिसूचनाएं

peesfKece Yeefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀr legueôee ceW hetbper keÀe Deôegheele (merDeejSDeej) ceW JeÉf×-mece³e fJemleej

YeefjyeQ./2008-09/453
äewyeQhefJe.ôerfle he´Yee./kebÀhefj.meb. 138/ 03.02.002/2008-09

24 Dehe´wue 2009

100 keÀjes› ©heS SJeb DefOekeÀ keÀr hefjmebhefÊe³eeW Jeeuer peceejefMe³eeB
ôe mJerkeÀejôes Jeeuer meYer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB

ceneso³e,

peesfKece Yeefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀr legueôee ceW hetbper keÀe Deôegheele (merDeejSDeej) ceW JeÉf×-mece³e fJemleej

Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀy³e 2008-09 ceW keÀr äeFõ ÁeesøeCee kesÀ Deôegmeej mebhetCeõ he´Ceeuer keÀr ¢qøì mes cenÊJehetCeõ peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀejôes Jeeuer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW Üeje peesfKece Yeefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀr legueôee ceW hetbper keÀe Deôegheele jKeôes keÀr mecerãee keÀr äeFõ Ler Deewj 1 Deäemle 2008 kesÀ nceejs hefjhe°e meb. äewyeQhefJe.(ôerfle he´Yee.) kebÀhefj. meb.125/03.05.002/2008-09 ceW Gmes 10 he´fleMele mes yeŸekeÀj 31 cee®eõ 2009 mes 12 he´fleMele SJeb hegôe: 31 cee®eõ 2010 mes 15 he´fleMele fJefôe|oøì fkeÀ³ee äe³ee Lee ceewpetoe Dee|LekeÀ JeleeJejCe ceW FõqkeÌJeìr hetbper pegìeôes ceW nesôes Jeeuer keÀfþôeeFõ³eeW kesÀ ceÎsôeej, ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ peesfKece Yeefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀr legueôee ceW hetbper kesÀ Deôegheele jKeôes mebyebOer 12 he´fleMele SJeb 15 he´fleMele kesÀ fôeOeeõjCe keÀr DeJefOe keÀes yeŸekeÀj ¬eÀceMe: 31 cee®eõ 2010 SJeb 31 cee®eõ 2011 keÀj fo³ee peeS~

2. Deehemes DeôegjesOe nw fkeÀ Deehe FmekeÀr heeJeler Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe kesÀ Gme ães°er³e keÀes YespeW fpemekesÀ DefOekeÀej ães°e ceW DeehekeÀr kebÀheôer keÀe hebperkeÉÀle keÀe³eeõue³e qmLele nw~

YeJeor³e

(her. keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष