अधिसूचनाएं

äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀr ôekeÀor (liquidity) keÀr keÀcer mebyebOer De›®eôeeW keÀes otj keÀjôes kesÀ fueS He´sÀceJekeõÀ

YeefjyeQ/2008-09/388
äewyeQhefJe.(ôerfle he´Yee.) kebÀhefj. meb. 136 /03.10.001/2008-09

18 HeÀjJejr 2009

peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀjôes Jeeuer meYer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB
fpeôekeÀr hefjmebhefÊe³eeB 100 keÀjes› ©heS SJeb DefOekeÀ nQ

fhe´³e ceneso³e,

äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀr ôekeÀor (liquidity) keÀr keÀcer mebyebOer De›®eôeeW keÀes otj keÀjôes kesÀ fueS He´sÀceJekeõÀ

mebhetCeõ he´Ceeuer keÀr ¢qøì mes cenÊJehetCeõ peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀejôes Jeeuer hee°e äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW (NBFC-ND-SI) kesÀ hefj®eeueôeeW ceW Deeôes Jeeuer DemLee³er keÀcer mes GônW jenle foueeôes kesÀ fueS fJeMesøe he´³eespeôe mebmLee kesÀ ceeHeõÀle (SPV mes ) ôekeÀor mene³elee GheueyOe keÀjeôes kesÀ fueS Yeejle mejkeÀej ôes SkeÀ ³eespeôee keÀes cebpetjr or nw SleoLeõ Jes SôeyerSHeÀmer-Sôe[r-SmeDeeFõ hee°e ceeôer peeSbäer pees fôecôefuefKele ceeôekeÀ hetjs keÀjler nQ :

(i) merDeejSDeej ceewpetoe ceeäeõoMerõ fme×ebleeW kesÀ Deôegªhe nes
(ii) fJeäele oes JeøeeÙ ceW fôeJeue ueeYe De|pele fkeÀ³ee nes
(ii) Debflece legueôehe°e keÀr leejrKe keÀes GmekeÀr fôeJeue Deôe|pele hefjmebhefÊe³eeb (Net NPA) 5 he´fleMele mes DefOekeÀ ôe neW~

Fme he´³eespeôe nsleg DeeFõ[ryerDeeFõ SmeSSSmeSHeÀ ì£mì keÀes fJeMesøe he´³eespeôe mebmLee kesÀ ceeHeõÀle (SPV) ³en keÀe³eõ keÀjôes kesÀ fueS DefOemetf®ele fkeÀ³ee äe³ee nw~

fJeMesøe he´³eespeôe mebmLee (SPV) mebhetCeõ he´Ceeuer keÀr ¢qøì mes cenÊJehetCeõ peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀejôes Jeeuer hee°e äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW (NBFC-ND-SI) keÀr ôekeÀor keÀr DemLee³er keÀcer keÀes hetje keÀjôes kesÀ fueS Gôemes DeuheeJefOe heshej Kejrosäer~ ³es fueKele merher ³ee Sôemer[r neWäes fpeôekeÀr Mesøe hefjhekeÌJelee DeJefOe lerôe ceen mes DefOekeÀ ôenrb nesäer Deewj Jes fôeJesMe äe´s[ kesÀ nesôes ®eefnS~ Fme yeeyele merher Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ceewpetoe ceeäeõoMerõ fme×ebleeW kesÀ Deôegªhe nesôes ®eefnS~ ³en megfJeOee 31 cee®eõ 2009 kesÀ yeeo peejr fkeÀmer heshej hej ôenrb fceuesäer leLee SmeherJer 30 petôe 2009 kesÀ yeeo keÀesFõ ôeFõ Kejro ôenrb keÀjsäer leLee mebhetCeõ Jemetuer 30 fmelebyej 2009 lekeÀ keÀj uesäer~ Fme mebyebOe ceW mebhetCeõ he´Ceeuer keÀr ¢qøì mes cenÊJehetCeõ peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀejôes Jeeuer hee°e äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB GÊeÀ ì£mì mes fôecôefuefKele heles hej mebhekeõÀ keÀj mekeÀler nQ :-

keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ
mì£sm[ Demesì mìwyeueeFpesMeôe HebÀ[
DeeFõ[ryerDeeFõ yeQkeÀ
10Jerb cebfpeue, DeeFõ[ryerDeeFõ ìeJej
fJeée J³eeheej keWÀê, keÀHeÀ hejs[
cegbyeFõ-400005

YeJeor³e

(S. Sme. jeJe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष