अधिसूचनाएं

fôeJeemer J³efÊeÀ³eeW kesÀ fueS 25,000 DecejrkeÀr [eöuej keÀr GoejrkeÉÀle he´søeCe ³eespeôee
YeefjyeQkeÀ/2004/39
Sher([rDeeFõDeej fmejre) hefjhe°e meb. 64

4 HeÀjJejr 2004

mesJee ceW

fJeosMer cegêe kesÀ meYer he´efOekeÉÀle J³eeheejr

ceneso³ee/ceneso³e,

fôeJeemer J³efÊeÀ³eeW kesÀ fueS 25,000 DecejrkeÀr [eöuej keÀr
GoejrkeÉÀle he´søeCe ³eespeôee

pewmee fkeÀ Deehe peeôeles nQ, nce osMe keÀr meceqøì Dee|LekeÀ fJekeÀeme keÀe yengle nr metãce ªhe mes Deôeghe´Jeleõôe keÀjles jns nQ Deewj Fme yeoueles hefj¢ø³e kesÀ hefjhe´sã³e ceW Ghe³egÊeÀ ôerfle keÀr MegªJeele keÀjles jns nQ fôeJeefme³eeW keÀes GheueyOe fJeosMer cegêe keÀr megfJeOeeDeeW keÀes Deewj DefOekeÀ mejue Deewj GoejrkeÉÀle yeôeeôes kesÀ Deäeues ®ejCe kesÀ ªhe ceW fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ fôeJeemer J³efÊeÀ he´fle kewÀueW[j Jeøeõ fkeÀmer Yer he´³eespeôe kesÀ fueS 25,000 DecejrkeÀr [eöuej mJeleb°eleehetJeõkeÀ he´sføele keÀj mekeÀles nQ fpemekesÀ fueS fôecôefuefKele ³eespeôee yeôeeFõ äeFõ nw :

1. hee°elee

meYer fôeJeemer J³efÊeÀ Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle megfJeOee uesôes kesÀ hee°e nQ~ ³en megfJeOee kebÀhefôe³eeW, meePesoejr HeÀceeÙ, Enot DefJeYeefpele hefjJeejeW, ô³eemeeW Deefo kesÀ fueS GheueyOe ôenrb nesäer~

3. he´³eespeôe

3.1 ³en megfJeOee kewÀueW[j Jeøeõ kesÀ oewjeôe ®eeuet DeLeJee hetbper Keelee uesôeosôe DeLeJee oesôeeW kesÀ fceÞeCe keÀe³eeÙ kesÀ fueS 25,000 DecejrkeÀr [eöuej lekeÀ kesÀ he´søeCe kesÀ fueS GheueyOe jnsäer~

3.2 Fme megfJeOee kesÀ Debleäeõle, fôeJeemer J³efÊeÀ fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ hetJeeõôegceesoôe kesÀ fyeôee Yeejle mes yeenj De®eue mebhefÊe DeLeJee Mes³ej DeLeJee keÀesFõ Deô³e hefjmebhefÊe DefYeäeÉnrle Deewj Oeefjle keÀjôes kesÀ fueS mJeleb°e jnsäee~ J³efÊeÀ Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ hetJeeõôegceesoôe kesÀ fyeôee he´søeCe Yespeôes kesÀ fueS Yeejle mes yeenj fkeÀmer yeQkeÀ ceW fJeosMer cegêe Keelee Keesue mekesÀäee, Deôegjfãele keÀj mekesÀäee Deewj Oeefjle keÀj mekesÀäee~ fJeosMer cegêe Keeles keÀe Ghe³eesäe Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle hee°e he´søeCeeW mes mebyebfOele meYer fkeÀmce kesÀ uesôeosôe keÀes Debpeece osôes kesÀ fueS Ghe³eesäe ceW uee³ee pee mekeÀlee nw~

3.3 ³en Yer mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle ³en megfJeOee fôeper ³ee°ee, keÀejesyeej ³ee°ee, Ghenej he´søeCeeW, oeôe, DeO³e³eôe, f®efkeÀkeÀlmer³e Fueepe, Deefo kesÀ fueS fJeosMer cegêe he´yebOe (®eeuet Keelee uesôeosôe) fôe³eceeJeuer, 2000 (hefjfMeøì Dee) keÀr Deôegmet®er III ceW Je|Cele GheueyOe megfJeOeeDeeW kesÀ DeueeJee nw~
 
3.4 Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle fôecôefuefKele kesÀ fueS he´søeCe keÀr megfJeOee GheueyOe ôenrb nesäer :

(i) Deôegmet®er I kesÀ Debleäeõle fJeMesøe ªhe mes fôeføe× fkeÀmer Yer he´³eespeôe kesÀ fueS he´søeCe (pewmes ueeöìjr fìkeÀì keÀr Kejro/ pegS ceW oebJe ueäeeôes, fôeføe× hef°ekeÀeDeeW keÀr Kejro, Deefo) DeLeJee fJeosMer cegêe he´yebOe (®eeuet Keelee uesôeosôe) fôe³eceeJeuer, 2000 (hefjfMeøì Dee) keÀr Deôegmet®er II kesÀ Debleäeõle he´fleyebfOele keÀesFõ Yer ceo~

(ii) Yetìeôe, ôesheeue, ceeöfjfMe³eme DeefJee heefkeÀmleeôe keÀes he´l³eãe DeLeJee Dehe´l³eãe ªhe mes fkeÀ³ee äe³ee he´søeCe~

(iii) fJeÊer³e keÀejõJeeFõ keÀe³eõyeue (SHeÀSìrSHeÀ) Üeje "äewj menkeÀejr osMe Deewj ães°e" DefYefôeOeeõfjle osMe pewmes ketÀkeÀ Ürhe, Ffpehle, äegJeelesceeuee, Fb[esôesfMe³ee, c³eeôeceej, ôeewª, ôewpes³ee, fHeÀfuehheeFôme Deewj ³eg¬esÀôe keÀes he´l³eãe DeLeJee Dehe´l³eãe ªhe mes fkeÀ³ee äe³ee he´søeCe~

(iv) DeelebkeÀJeeor äeflefJefOe³eeW kesÀ fueS fJefMeøì ªhe mes peesfKece GlheÄe keÀjôes Jeeues J³efÊeÀ³eeW Deewj meÊeeDeeW keÀes pewmee fkeÀ Deueäe mes fjeJeõ yeQkeÀ Üeje yeQkeÀeW keÀes metf®ele, keÀes he´l³eãe DeLeJee Dehe´l³eãe ªhe mes fkeÀ³ee äe³ee he´søeCe~

4. he´søeCe he´f¬eÀ³ee

he´søekeÀ mes Dehesfãele Deôegheeueôe

4.1 Fme megfJeOee keÀe Ghe³eesäe keÀjôes kesÀ fueS J³efÊeÀ keÀes fkeÀmer he´efOekeÉÀle J³eeheejr keÀr MeeKee keÀes ôeefcele keÀjôee nesäee fpemekesÀ ceeO³ece mes Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle meYer he´søeCe fkeÀS peeSbäes~

4.2 he´søeCe Yespeôes keÀe F®ígkeÀ fôeJeemer J³efÊeÀ hefjfMeøì-De ceW foS äeS DeeJesoôe he°e Je ÁeesøeCee he°e kesÀ he´ªhe ceW, he´søeCe kesÀ he´³eespeôe kesÀ mebyebOe ceW Deewj ³en ÁeesøeCee fkeÀ fôefOe he´søekeÀ keÀr nr nw Deewj FôekeÀe Ghe³eesäe Thej Je|Cele he´³eespeôeeW kesÀ fueS ôenrb fkeÀ³ee peeSäee~

he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW mes Dehesfãele Deôegheeueôe

4.3 fôeJeemer J³efÊeÀ³eeW keÀes megfJeOee keÀr Deôegcefle osles mece³e he´efOekeÉÀle J³eeheejr mes Dehesfãele nw fkeÀ Jes ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ Fôe KeeleeW kesÀ mebyebOe ceW "ôees ³egDee keÀmìcej" foMeefôeosMeeW keÀe keÀe³eeõôJe³eôe fkeÀ³ee äe³ee nw~ Fme megfJeOee keÀr Deôegcefle osôes mes henues Jes ceôer DeeöC[fj[äe he´flejesOer fôe³eceeW keÀe Deôegheeueôe keÀjWäes~

4.4 DeeJesokeÀ he´søeCe Yespeôes mes henues keÀce mes keÀce SkeÀ meeue lekeÀ yeQkeÀ Keelee Deôegjfãele keÀjWäes~ ³efo he´søeCe keÀjôes keÀe F®ígkeÀ DeeJesokeÀ yeQkeÀ keÀe ôe³ee äe´enkeÀ nw lees he´efOekeÉÀle J³eeheejr Keelee Keesueôes, hefj®eeueôe Deewj GôekesÀ DeôegjãeCe kesÀ yeejs ceW Dehesfãele meeJeOeeôer yejleW~ FmekesÀ DeflefjÊeÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr DeeJesokeÀ mes fheíues Jeøeõ keÀe yeQkeÀ fJeJejCe he´ehle keÀjW leefkeÀ Jes fôefOe³eeW kesÀ eöeeìle kesÀ yeejs ceW Deheôes Deehe keÀes meblegøì keÀj mekeWÀ~ ³efo Fme he´keÀej keÀe yeQkeÀ fJeJejCe GheueyOe ôe nes lees Debflece Dee³ekeÀj fôeOeeõjCe DeeosMe DeLeJee GmekesÀ fueS oefKeue fJeJejCer keÀr he´flefuefhe he´ehle keÀr peeS~

4.5 he´efOekeÉÀle J³eeheejr megfôeq½ele keÀjW fkeÀ he´søeCe keÀjôes keÀe F®þgkeÀ J³efÊeÀ mes mebyebfOele fôefOe DeeJesokeÀ kesÀ yeQkeÀ Keeles hej Deenfjle ®eskeÀ ãeje DeLeJee GmekesÀ Keeles ceW ôeeces Üeje DeLeJee ceebäe [£eHeÀì/ Yegäeleeôe DeeosMe Üeje he´ehle fkeÀ³ee peeS~

4.6 he´efOekeÉÀle J³eeheejr he´ceefCele keÀjW fkeÀ he´søeCe he´l³eãe DeLeJee Dehe´l³eãe ªhe mes Dehee°e meÊee Üeje / ³ee keÀe ôenrb fkeÀ³ee pee jne nw Deewj ³en fkeÀ Fme ceW foS äeS DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej fkeÀ³ee äe³ee nw~

5. uesôeosôe keÀr met®eôee osôee

Fme ³eespeôee kesÀ Deleäeõle fkeÀS äeS he´søeCeeW keÀr met®eôee meeceeô³e lejrkesÀ mes Deej-fJefJejCer ceW or peeS~ he´efOekeÉÀle J³eeheejr 25,000 DecejrkeÀr [eöuej mes DefOekeÀ kesÀ he´søeCeeW kesÀ mebyebOe ceW [cer HeÀeceõ S2 ceW DefYeuesKe lew³eej keÀjW Deewj jKeW, he´efOekeÉÀle J³eeheejr fôecenr DeeOeej hej DeeJesokeÀeW keÀr mebK³ee Deewj GôekesÀ Üeje Yesper äeFõ kegÀue jefMe keÀr peeôekeÀejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ, yee¿e Yegäeleeôe he´Yeeäe, fJeosMer cegêe fJeYeeäe, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, keWÀêr³e keÀe³eeõue³e, cegbyeFõ-400001 keÀes Yespeôes keÀr J³eJemlee keÀjW~

6. mebäele fJeosMer cegêe he´yebOe fJefôe³eceeJeuer, 2000 ceW DeeJeM³ekeÀ mebMeesOeôe Deewj HesÀcee, 1999 kesÀ yebleäeõle peejr mebäele DefOemet®eôeeSb Deueäe mes peejr fkeÀS pee jns nQ~

7. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg keÀr peeôekeÀejr Deheôes meYer äe´enkeÀeW keÀes os oW~

8. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ~

YeJeor³e

äe´sme keÀesMer
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ : ³eLeesÊeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष