अधिसूचनाएं

yeQkeÀkeÀejr fJefôe³eceôe DefOefôe³ece, 1949 keÀr Oeeje 23 - MeeKee he´efOekeÀjCe kesÀ mebyebOe ceW ceemìj hefjhe°e

DeejyerDeeF/2010-11/58
yeQhefJefJe. meb. yerSue.yermer.8/22.01.001/2010-11

1 pegueeFõ 2010
10 DeeøeeŸ 1932(MekeÀ)

meYer JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e

yeQkeÀkeÀejr fJefôe³eceôe DefOefôe³ece, 1949 keÀr Oeeje 23 - MeeKee he´efOekeÀjCe kesÀ mebyebOe ceW ceemìj hefjhe°e

keÉÀhe³ee 1 pegueeFõ 2009 keÀe ceemìj hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. yerSue. yermer. 20/22.01.001/2009-10 osKeW fpemeceW 30 petôe 2009 lekeÀ yeQkeÀeW keÀes MeeKee he´efOekeÀjCe hej peejr DeôegosMeeW /foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle fkeÀ³ee äe³ee nw Ghe³egõÊeÀ ceemìj hefjhe°e keÀes 30 petôe 2010 lekeÀ peejr DeôegosMeeW keÀes Meefceue keÀjles ngS ³eLeesf®ele ªhe mes DeÐeleôe keÀj fo³ee äe³ee nw~ mebMeesfOele ceemìj hefjhe°e keÀr he´fle mebueäôe nw~ ³en ceemìj hefjhe°e Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì (http://www.rbi.org.in) hej Yer GheueyOe nw~

2. fJeosMer yeQkeÀ Fme ceemìj hefjhe°e kesÀ hewje 20 mes ceeäeõoMeõôe he´ehle keÀjW ~

YeJeor³e

(S.kesÀ.KeeQ[)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

DeôegueäôekeÀ : ³eLeesÊeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष