अधिसूचनाएं

YeJeôe fôeceeõlee /þskesÀoejeW keÀes Defäe´ce

YeefjyeQ /2007-2008/251
meboYeõ.meb.MeyeQfJe.keWÀkeÀe.yerher[r(hermeryer)/33 /13.05.000/2007-08

29 HeÀjJejr 2008

keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e /ceneso³ee

YeJeôe fôeceeõlee /þskesÀoejeW keÀes Defäe´ce

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 21 ôeJebyej 1987 keÀe nceeje hefjhe°e MeyeQfJe.meb.1 Deewj L.67/J.1/87-88 osKeW fJeÐeceeôe DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej Menjr menkeÀejr yeQkeÀes keÀes YeJeôe fôeceeõlee /þskesÀoejeW keÀes meeceeô³ele: Defäe´ce mJerkeÉÀle ôenrb keÀjôee ®eefnS~ ³eÐefhe peye YeJeôe fôeceeõlee mJe³eb íesìe fôeceeõCe keÀe³eõ
uesles nw (peye GônW keÀesFõ Defäe´ce jefMe ôenrb fceueler nw ) Menjr menkeÀejr yeQkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mes mece³e-mece³e hej peejr DeôegosMe /fôeosMe leLee yeQkeÀes kesÀ Ghefôe³eceeW kesÀ Deôeg©he fôeceeõCe meeceäe´r ¢qøìyebOekeÀ jKekeÀj Defäe´ce osôes hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw ~


2. ³en osKee äe³ee nw fkeÀ Ghe³egõÊeÀ kesÀ Deôegmeej YeJeôe fôeceeõlee /þskesÀoejeW keÀes DeLeõ-mene³³e keÀjles mece³e keÀflehe³e yeQkeÀes ôes peceeôele kesÀ fueS Yetfce hej fôeceeõCe keÀe³eõ nesôes kesÀ yeeo GmekesÀ fj³ee³eler cetu³e mes fôeceeõCe Ke®eõ keÀes ÁeìekeÀj pecerôe keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjles ngS heeS äeS ³en megmLeefhele ceeôeob[ kesÀ Deôeg©he ôenrb nw~

3. Fme mebyebOe ceW ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ äeÉn ³eespeôee kesÀ Yeeäe kesÀ ©he ceW YeJeôe fôeceeõlee /þskesÀoejeW keÀes pecerôe Kejroôes kesÀ fueS fôefOe DeeOeefjle /äewj fôefOe DeeOeefjle megfJeOeeSb ôenrb osôer ®eefnS ~ meeLenr peneb Yetfce keÀes meceLeõkeÀ peceeôele kesÀ ©he ceW mJerkeÀej fkeÀ³ee nw, Yetfce keÀe cetu³e fôeOeeõjCe ®eeuet yeepeej YeeJe hej nr nesôee ®eefnS ~

YeJeor³e,

(S.kesÀ. KeeQ[)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष