अधिसूचनाएं

cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejespeäeej ³eespeôee (SmeDeejSceSme) keÀe 30 fmelebyej 2009 kesÀ yeeo Yer peejr jnôee

DeejyerDeeF/2009-10/264
äe´eDee°eÝfJe.Smeher.yermer.meb.47/09.03.01/2009-10

18 fomebyej 2009

DeO³eãe / he´yebOe fôeosMekeÀ
meYer Yeejler³e meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e,

cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejespeäeej
³eespeôee (SmeDeejSceSme) keÀe 30 fmelebyej 2009 kesÀ yeeo
Yer peejr jnôee

keÉÀhe³ee foôeebkeÀ 29 petôe 2009 keÀe nceeje hefjhe°e äe´eDee°eÝfJe.Smeher.yermer.meb. 117/09.03.01/ 2008-09 osKeW fpemeceW yeQkeÀeW keÀes cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejespeäeej ³eespeôee (SmeDeejSceSme) keÀe keÀe³eeõôJe³eôe 30 fmelebyej 2009 lekeÀ hetje keÀjôes kesÀ fueS metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee keÀe³eeõôJe³eôekeÀleeõ SpeWfme³eeW mes Fme ³eespeôee keÀe keÀe³eeõôJe³eôe 30 fmelebyej 2009 lekeÀ hetje keÀjôes kesÀ fueS DeôegjesOe fkeÀ³ee äe³ee nw~

®etbfkeÀ SmeDeejSceSme kesÀ Debleäeõle ®egôes äeS cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme nsleg Deye Yer yengle keÀe³eõ fkeÀ³ee peeôee yeekeÀr nw, meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e ôes ³en metf®ele fkeÀ³ee nw fkeÀ fkeÀmer Yer Dehefjne³eõ mherue DeesJej kesÀ fueS Deye ®etbfkeÀ fJeÊer³e Jeøeõ 2009-10 keÀr Debflece fleceenr keÀe nr mece³e ye®ee nw FmefueS DeeJesokeÀeW keÀes DefOeceeô³eleë 31 fomebyej 2009 lekeÀ °eÝCe keÀe fJelejCe keÀj fo³ee peeôee ®eefnS~

Deleë Fme mebyebOe ceW nceejs Üeje peejr ceewpetoe foMeefôeo÷MeeW kesÀ Deôegmeej Deehe ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ SmeDeejSceSme ³eespeôee keÀe keÀe³eeõôJe³eôe 31 fomebyej 2009 lekeÀ leLee Dehefjne³eõ ceeceueeW ceW mherue DeesJej keÀe keÀe³eõ 31 cee®eõ 2009 lekeÀ mece³eye× lejrkesÀ mes hetje nes peeS~

YeJeor³e

(ceesfueôee ®eewOejr)
Ghe cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष