अधिसूचनाएं

hefj®eeueôe ães°e, MeeKee he´efOekeÀjCe ôerfle, fJemleej heìueeW keÀe Keesuee peeôee /mlejesÄe³eôe, SìrSce leLee keÀe³eeõue³eeW keÀe mLeeôeeblejCe/fJeYeepeôe/yebo fkeÀ³ee peeôee hej ceemìj hefjhe°e

DeejyerDeeFõ/2010-11/48
MeyeQfJe.SueSme (hermeryer).Scemer.meb.14 /07.01.00/2010-11

01 pegueeFõ 2010

meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

hefj®eeueôe ães°e, MeeKee he´efOekeÀjCe ôerfle, fJemleej heìueeW keÀe Keesuee peeôee /mlejesÄe³eôe, SìrSce leLee keÀe³eeõue³eeW keÀe mLeeôeeblejCe/fJeYeepeôe/yebo fkeÀ³ee peeôee hej ceemìj hefjhe°e

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2008 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerSue (hermeryer) Scemer.meb.14/07.01.00/2009-10 osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2010 lekeÀ fJeøe³e hej peejr meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

2. keÉÀhe³ee Fme ceemìj hefjhe°e keÀr he´eqhle-met®eôee Fme fJeYeeäe kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes oW~

YeJeor³ee

(Þerceler Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ : ³eLeesÊeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष