अधिसूचनाएं

DeeJeeme fJeÊe

meoYeõ. Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ /2004-05/23
yeQHefJefJe (Deewfôe°eÝDe) meb. 4/03.27.25/2004-05

3 pegueeFõ, 2004

mecemle JeefCefp³ekeÀ yewbkeÀesb kesÀ
DeO³eãe Deewj He´yebOe fôeosMekeÀ / cegK³e keÀe³eõkeÀejr DefOekeÀejr

ceneso³e,

DeeJeeme fJeÊe

keheÌÀHe³ee DeeJeeme fJeÊe Hej 29 fomebyej 2003 kesÀ nceejs ceemìj HefjHe°e Deewfôe°eÝfJe. meb. (DeefJe) 4/03.27.25/ 2003-04 keÀe DeJeueeskeÀôe keÀjsb

2. GkeÌle HefjHe°e kesÀ Hewje 2.3 (keK) kesÀ Deôegmeej, kesÀJeue YetKeb¾ Kejroôes kesÀ fueS cebpetj fkeÀS peeôes Jeeues Gmer yeQkeÀ fJeÊe keÀes He´l³eãe DeeJeeme fJeÊe ceeôee peeSäee ³efo, GOeejkeÀleeõ mes ³en Je®eôe ues fue³ee äe³ee nes fkeÀ Jen yeQkeÀ ³ee Deô³e fkeÀmer mebmLee mes fJeÊe mene³elee uesôes mes oes Jeøeõ kesÀ Yerlej GkeÌle YetKeb¾ Hej cekeÀeôe yeôeeôee ®eensäee ~

3. oes Jeøeõ keÀr DeJefOe keÀe fôeOeeõjCe ³en megfôefM®ele keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ °eÝCe keÀe GHe³eesäe cekeÀeôe yeôeeôes kesÀ fueS nr fkeÀ³ee peeS Deewj meÆsyeeper cesb ôenR ueäee³ee peeS ~ leLeefHe, Fme mebyebOe cesb yeQkeÀesb keÀes mJeleb°elee osôes kesÀ GÎsM³e mes ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ GOeejkeÀleeõ Üeje yeQkeÀ °eÝCe keÀr ceoo mes Kejros äeS YetKeb¾ Hej cekeÀeôe yeôeeôes kesÀ fueS yeQkeÀ DeHeôes mLeeJej mebHeoe /DeeJeeme ães°e kesÀ fJeÊe HeesøeCe keÀjôes keÀr DeHeôer ôerfle³eesb kesÀ DeOerôe mJe³eb nr mece³eeJefOe fôefM®ele keÀjsb ~

YeJeor³e,

n/-

(JeeFõ. ¾r. jeJe)
cegK³e ceneHe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष