अधिसूचनाएं

Deôegmetf®ele peefle/Deôegmetf®ele peôepeefle keÀes °eÝCe megfJeOeeSB-mebMeesfOele DeôegyebOe

YeefjyeQ/2007-08/24
äe´eDee°eÝfJe.Smeher. yermer.meb. 49/09.09.01/2007-08

HeÀjJejr 19, 2008

meYer Yeejler³e Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
ceneso³e,

Deôegmetf®ele peefle/Deôegmetf®ele peôepeefle keÀes °eÝCe megfJeOeeSB-mebMeesfOele DeôegyebOe

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej foôeebkeÀ 2 pegueeFõ 2007 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e äe´eDee°eÝfJe.meb.Smeher.yermer. 2/09.09.01/07-08 osKeW Fme mebyebOe ceW nce metf®ele keÀjles nQ fkeÀ foôeebkeÀ 30 Dehe´wue 2007 kesÀ äe´eDee°eÝfJe.meb.hueeôe.yermer.84/04.09.01/06-07 Üeje he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej osôes mebyebOer foMee-fôeo÷Me mebMeesfOele fkeÀS äeS nQ~ leodôegmeej , Deehe keÉÀhe³ee he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle Deôegmetf®ele peefle Deewj Deôegmetf®ele peôepeefle keÀes or äeFõ °eÝCe megfJeOeeDeeW keÀe [eìe íceenr DeeOeej hej mebueäôe mebMeesfOele DeôegyebOe 1 Deewj 1S ceW he´mlegle keÀjW~

2. Ghe³egõÊeÀ kesÀ DeueeJee, Deehe keÉÀhe³ee foôeebkeÀ 2 pegueeFõ 2007 kesÀ nceejs ceemìj hefjhe°e ceW fJeYesokeÀ y³eepe oj ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Deôegmetf®ele peefle Deewj Deôegmetf®ele peôepeefle nsleg DeejãeCe kesÀ hewje ceW fôecôefuefKele hefjJeleõôe ôeesì keÀjW~

fJeYesokeÀ y³eepe oj ³eespeôee kesÀ Debleäeõle yeQkeÀ keÀceeesj Jeäeõ kesÀ mecegoe³eeW keÀes GlheeokeÀ Deewj ueeYekeÀejr äeflefJefOe³eeW nsleg 4% he´fle Jeøeõ keÀr fj³ee³eler y³eepe oj hej 15000/- © heS lekeÀ Jew³efÊeÀkeÀ °eÝCe he´oeôe keÀj mekeÀles nQ~ meeLenr, ³eespeôee kesÀ Dee³e mebyebOer ceeôeob[eW keÀes hetje keÀjôes Jeeues Deôegmetf®ele peefle Deewj Deôegmetf®ele peôepeefle kesÀ meom³e, ³eespeôee kesÀ Debleäeõle GheueyOe 15000/- ©heS kesÀ Jew³efÊeÀkeÀ °eÝCe kesÀ DeueeJee 20,000/- © heS lekeÀ kesÀ DeeJeeme °eÝCe Yer he´ehle keÀj mekeÀles nQ (pewmee fkeÀ ³etfôe³eôe yepeì 2007-08 ceW Áeesføele fkeÀ³ee äe³ee)~

Deôegmetf®ele peefle Deewj Deôegmetf®ele peôepeefle hej foôeebkeÀ 2 pegueeFõ 2007 kesÀ ceemìj hefjhe°e ceW ceewpeto Deô³e DeôegosMeeW ceW keÀesFõ hefjJeleõôe ôenrb nQ~

3.keÉÀhe³ee he´eqhle met®eôee oW~

YeJeor³e,

(per. ÞerfôeJeemeôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀDeôegyebOe -I
(hewjeäe´eHeÀ 3 )

cee®eõ/fmelebyej kesÀ met®eôee osôesJeeues Debflece Meg¬eÀJeej keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej Deôegmetf®ele peefle/ Deôegmetf®ele
peôepeefle keÀes he´oeôe fkeÀS äeS Defäe´ce oMeeõôesJeeuee fJeJejCe

(jefMe npeej ªheS ceW)

(meb. : JeemlefJekeÀ)

 

Depee

Depepee

kegÀue

   

KeeleeW
keÀr
mebK³ee

yekeÀe³ee
Mesøe

KeeleeW
keÀr
meb.

yekeÀe³ee
Mesøe

KeeleeW keÀr meb.

yekeÀe³ee
Mesøe

   

1

2

3

4

5

6

 

he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes Defäe´ce

1

keÉÀføe
keÀ) he´l³eãe
Ke) Dehe´l³eãe

           
 

FôeceW mes 5 SkeÀ› DeLeJee keÀcepeesle Jeeues íesìs/ merceeble fkeÀmeeôeeW DeLeJee Yetfcenrôe cepeotjeW keÀes Defäe´ce

           

2

ueÁeg GÐece (fJefôeceeõCe SJeb mesJee GÐece mefnle)
keÀ) he´l³eãe
Ke) Dehe´l³eãe

           
 

FôeceW mes
(i)fJefôeceeõCe
(ii)mesJee GÐece
(iii)Keeor Deewj äe´ece GÐeesäe ães°e keÀr FkeÀeF³eeW keÀes Defäe´ce

           

3

Kegoje J³eehej

 

           
   

KeeleeW keÀr

mebK³ee

yekeÀe³ee

Mesøe

KeeleeW keÀr meb.

yekeÀe³ee

Mesøe

KeeleeW keÀr meb.

yekeÀe³ee

Mesøe

   

1

2

3

4

5

6

4

fMeãee

           

5

DeeJeeme °eÝCe

           

6

ceeF¬eÀes °eÝCe (keÉÀføe Deewj Gmemes mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg SmeS®eper/pesSueper keÀes he´oeôe °eÝCe kesÀ DeueeJee)

           

7

jep³e Üeje he´e³eesfpele Depee/Depepee mebäeþôeeW keÀes meeceäe´r keÀr Kejro Deewj Deehet|le kesÀ fueS leLee/DeLeJee fnleefOekeÀefj³eeW kesÀ Glheeo kesÀ fJeheCeôe nsleg (keÀeöuece 5 Deewj 6 ceW oMeeõ³ee peeS)

           

8

kesÀJeue Depee/Depepee meom³eeW Jeeuer mebäefþle Yeeäeroejr HeÀceeÙ , SmeS®eper/pesSueper Deefo keÀes Ghe³egõÊeÀ kesÀ DeueeJee Deô³e he´³eespeôeeW kesÀ fueS Depee/Depepee meom³eeW keÀes °eÝCe

         

 

 

 

 

 

kegÀue

           

DeôegyebOe -I (S)

cee®eõ/fmelebyej kesÀ met®eôee osôesJeeues Debflece Meg¬eÀJeej keÀr qmLefle
kesÀ Deôegmeej mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀeW Üeje he´mlegle fkeÀ³ee peeôesJeeuee fJeJejCe

(jefMe npeej ªheS ceW)

 

Deôegmetf®ele peôepeefle

kesÀJeue mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀeW kesÀ fueS ueeäet

KeeleeW keÀr meb

yekeÀe³ee Mesøe

Sôe Sme ìr SHeÀ [r mer ceeF¬eÀes °eÝCe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Deôegmetf®ele peôepeefle kesÀ meom³eeW Jeeues mJe³eb mene³elee mecetnW keÀes mebfJelefjle °eÝCe

   

Sôe Sme ìr SHeÀ [r mer - jeøì£r³e Deôegmetf®ele peôepeefle fJeÊe fJekeÀeme fôeäece


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष