अधिसूचनाएं

he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW keÀe fJefôe³eceôe- he´fleYetfle(fmeke̳egfjìr )jmeroW peejr keÀjles mece³e he´keÀìrkeÀjCe

YeefjyeQ./2007-08/291
äewyeQhefJe.(ôerhe´Yee) kebÀhefj. meb. 9 /SmemerDeejmer/10.30.000/2007-08

22 Dehe´wue 2008

hebperkeÉÀle meYer he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeB

fhe´³e ceneso³e

he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW keÀe fJefôe³eceôe- he´fleYetfle(fmeke̳egfjìr )jmeroW peejr keÀjles mece³e he´keÀìrkeÀjCe

keÉÀhe³ee he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeB (fjeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fme×eble leLee fôeosMe 2003 mebyebOer 23 Dehe´wue 2003 keÀr DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 2/merperSce(merSmeSce)-2003 keÀe hewje 8 SJeb 28 ceFõ 2007 kesÀ hefjhe°e meb. äewyeQhefJe.(ôerfle he´Yee) kebÀhefj.meb. 6/SmemerDeejmer/10.30.49/2006-07-he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW Üeje peejr he´fleYetfle (fmeke̳egfjìr) jmeroeW kesÀ fôeJeue hefjmebhefÊe cetu³e (NAV) keÀr ÁeesøeCee mebyebOerb ceeäeõoMerõ fme×ebleeW keÀe hewje 7 osKeW fpeôeceW he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW mes Dehesãee keÀr äeFõ nw fkeÀ Jes 23 Dehe´wue 2003 keÀr DefOemet®eôee kesÀ DeôegyebOe kesÀ Deôegmeej he´fleYetfle jmeroeW kesÀ he´mleeJe (DeeHeÀj) omleeJespeeW ceW keÀflehe³e he´keÀìrkeÀjCe keÀjW

2. ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ fôeJesMekeÀleeõ peeôe-mecePekeÀj he´fleYetfle jmeroeW ceW fôeJesMe keÀjôes keÀe fôeCeõ³e ues mekeWÀ, SleoLeõ ³en DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeB Deble|ôefnle fJefJeOe hefjmebhefÊe³eeW (Deb[jueeE³eäe yeemkesÀì DeeHeÀ Demesìdme) kesÀ mebyebOe ceW he´mleeJe omleeJespe ceW ³eLeesÊeÀ he´keÀìrkeÀjCe keÀjW~ Fme he´keÀìrkeÀjCe ceW hebfjmebhefÊe kesÀ Depeõôe keÀr leejrKe, hefjmebhefÊe keÀe cetu³eebkeÀôe leLee he´fleYetfle jmeroeW kesÀ peejr nesôes kesÀ mece³e Ssmer hefjmebhefÊe ceW he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW kesÀ fnleeW (Fbì£smì) keÀe he´keÀìrkeÀjCe Meefceue nw~

YeJeor³e

(her. keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष