Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

fJeÊer³e hefjmehebfÊe³eeW keÀe he´fleYetflekeÀjCe leLee hegôe|ôeceeõCe SJeb he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece keÀr Oeeje 3(4) kesÀ Debleäeõle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôe|ôeceeõCe kebÀ

YeefjyeQ./2008-09/197
äewyeQhefJe.(ôerflehe´Yee.)kebÀhefj. meb. 12 /10.30.000/2008-09

26 fmelebyej 2008

meYer hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB/hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeB

fhe´³e ceneso³e,

fJeÊer³e hefjmehebfÊe³eeW keÀe he´fleYetflekeÀjCe leLee hegôe|ôeceeõCe SJeb he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe
DefOefôe³ece keÀr Oeeje 3(4) kesÀ Debleäeõle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme hebperkeÉÀle
he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW Üeje fleceenr fJeJejCe keÀe he´mleglerkeÀjCe

keÉÀhe³ee GquuefKele fJeøe³e hej 25 Dehe´wue 2007 keÀe nceeje hejfhe°e meb. äewyeQhefJe.(ôerfle he´Yee.) kebÀhefj. meb. 5/ SmeDeejmer/ 10.30.000/2006-07 osKeW

2. he´ehle DeôegYeJe kesÀ DeeOeej hej, yeQkeÀ ôes Deheôes heeme hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW /hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW Üeje he´mlegle fkeÀS peeôes Jeeues fleceenr fJeJejCe SmemerDeejmer 1 leLee SmemerDeejmer 2 kesÀ HeÀece÷ìeW keÀes mebMeesfOele fkeÀ³ee nw~ ³es fJeJejCe henues keÀr lejn nr mebyebfOele fleceenr keÀr meceeqhle mes 15 foôe kesÀ Yerlej äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe, keWÀêr³e keÀe³eeõue³e, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, otmejr cebfpeue, yer -bfJebäe, meWìj -1, fJeée J³eeheej keWÀê, keÀHeÀ hejs[, keÀesueeyee, cegbyeFõ-400005 keÀes he´mlegle fkeÀS peeSb~ Ssmee henuee fJeJejCe, mebMeesfOele HeÀece÷ì ceW, 31 fomebyej 2008 keÀes meceehle fleceenr mes he´mlegle fkeÀ³ee peeS~

3. GquuefKele DeôegosMe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje fJeÊer³e hefjmehebfÊe³eeW keÀe he´fleYetflekeÀjCe leLee hegôe|ôeceeõCe SJeb he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece, 2002 keÀr Oeeje 12S Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS peejr fkeÀS pee jns nQ~

4. keÉÀhe³ee heeJeler YespeW~

YeJeor³e,

(her. keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


SmemerDeejmer 1

De|pele, he´fleYetflekeÉÀle leLee hegôe|ôe|cele hefjmebhefÊe³eeW keÀe fleceenr fJeJejCe

cee®eõ/petôe/fmelebyej/fomebyej* 200-------keÀes meceehle fleceenr keÀe fJeJejCe

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer (Smemer)/hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer (Deejmer) keÀe ôeece:----------------------
hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e cebpetjr keÀr leejrKe----------------------------------------------keÀejesyeej he´ejbYe keÀjôes keÀr leejrKe--------------------------------------------------

Yeeäe -keÀ (jefMe ueeKe ©heS ceW )

os³eleeSb

jefMe

mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeB (pewmeefkeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeB (fjeJeõ yeQkeÀ)
ceeäeõoMerõ fme×eble leLee fôeosMe 2003 kesÀ hewje 3(1)(viii) ceW hefjYeeføele nw)

 

(i) he´oÊe FõqkeÌJeìr hetbper@ -----------

 

(ii) DefôeJee³eõle: hefjJeleõôer³e DefOeceeôer Mes³ej -----------

 

(iii) cegÊeÀ Deejfãele fôefOe³eeB fpeôeceW hegôecetõqu³ele Deejfãele fôefOe³eeB Meefceue ôenrb nQ -----------

 

(iv) ueeYe-nefôe Keeles ceW pecee-Mesøe (¬esÀf[ì yewueWme) -----------

 

Ghe pees› -----------

ÁeìeSb:

(keÀ) ueeYe-nefôe Keeles ceW ôeeces Mesøe
(Ke) fJefJeOe J³e³e Gme mercee lekeÀ fpeme mercee lekeÀ Gmes yeÆs Keeles ôenrb [euee äe³ee nw ³ee
mecee³eesfpele ôenrb fkeÀ³ee äe³ee nw
(äe) Deäees®ej hefjmebhefÊe³eeB
(Áe) DeôepeõkeÀ hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fueS he´eJeOeeôe ceW keÀcer
(Œ) Deô³e fpeôekeÀe y³eesje GÊeÀ hewje 3(1)(viii) ceW fo³ee äe³ee nw~

 

 

 

 

 

 

-----------

yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes GOeej

 

Jeleõceeôe(®eeuet) os³eleeSb SJeb he´eJeOeeôe

 

Deô³e os³eleeSb

 

³eesäe(pees›)

 

* pees ueeäet ôe nes Gmes keÀeì oW~
@ he´oÊe FõqkeÌJeìr hetbper ceW mes fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe keÀr jefMe (ueeKe ©heS ceW) HegÀìôeesì kesÀ ªhe ceW fôecôeJele foKeeFõ peeS:

fJeosMer mebmLee (kebÀheôer) keÀe ôeece

fôeJesMe keÀr leejrKe

fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe keÀr jefMe
(fJeosMer cegêe ceW SJeb meceeôe Yeejler³e cegêe ceW )

Smemer/Deejmer keÀr he´oÊe FõqkeÌJeìr hetbper keÀe %

    

Yeeäe -Ke

fJeÊer³e hefjmehebfÊe³eeW keÀe he´fleYetflekeÀjCe leLee hegôe|ôeceeõCe SJeb he´fleYetfle fnle
he´Jeleõôe DefOefôe³ece, 2002 keÀr Oeeje 9 kesÀ Deôegmeej yeQkeÀeW /fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes
fJeÊer³e hefjmehebfÊe³eeW keÀe Depeõôe, Jemetuer

(jefMe ueeKe ©heS ceW )

¬eÀ.

y³eesje

fheíuer fleceenr kesÀ Deble ceW qmLefle(1)

fleceenr kesÀ oewjeôe qmLefle(2)

---------keÀes meceehle fleceenr kesÀ Deble ceW ³eesäe (1+2)

1

yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes De|pele hefjmehebfÊe³eeW keÀe yenr cetu³e

   

2

Smemer/Deejmer Üeje GÊeÀ ceo (1) keÀr hefjmebhefÊe³eeW kesÀ Depeõôe keÀr ueeäele

   

(keÀ) GÊeÀ ceW mes yeeb[eW Deewj f[yeW®ejeW keÀes peejr keÀjkesÀ Deoe keÀr äeFõ ãeflehet|le

   

(Ke) GÊeÀ ceW mes ôekeÀo Deoe keÀr äeFõ ãeflehet|le

   

(äe) GÊeÀ ceW mes he´fleYetfle jmeroW peejr keÀjkesÀ Deoe keÀr äeFõ ãeflehet|le

   

3

GÊeÀ 2 ceW mes he´fleYetflekeÀjCe kesÀ fueS ô³eeme keÀes Deblefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀe cetu³e

   

4

GÊeÀ 2 ceW mes hefjmebhefÊe³eeb fpeôekeÀe fôecôeJele meceeOeeôe(resolve) fkeÀ³ee äe³ee nw (kegÀue= keÀ+Ke+äe+Áe+Œ+®e+í+pe)

   

(keÀ) he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe mes

   

(Ke) he´yebOeôe keÀe DefOeäe´nCe keÀjkesÀ

   

(äe) keÀejesyeej keÀes yes®ekeÀj

   

(Áe) keÀejesyeej keÀes heÆs hej oskeÀj

   

(Œ) keÀpeõ ˆ e Deoe³eäer keÀr leejrKeeW ˆ eì hegôe|ôeOeeõfjle keÀjkesÀ

   

(®e) fmeke̳egfjìr Fbìjsmì keÀes ueeäet keÀjkesÀ

   

(í) GOeejkeÀleeõ keÀr os³elee keÀe Yegäeleeôe keÀjkesÀ

   

(pe) peceeôeler hefjmebhefÊe³eeW DefOekeÀej ceW ueskeÀj

   

5

yekeÀe³ee Mesøe(2-4)

   

Yeeäe -äe

he´fleYetfle jmeroeW kesÀ mebyebOe ceW met®eôee

(jefMe ueeKe ©heS ceW )

(keÀ) äele Jeøeõ kesÀ 31 cee®eõ lekeÀ ô³eemeeW Üeje peejr he´fleYetfle jmeroW ------------------
(Ke) fJeJejCe keÀr leejrKe lekeÀ ô³eemeeW Üeje ceesf®ele he´fleYetfle jmeroW ------------------
(äe) fleceenr kesÀ Deble ceW yekeÀe³ee he´fleYetfle jmeroW -----------------

¬eÀ.

y³eesje

fheíuer fleceenr kesÀ Deble ceW qmLefle(1)

fleceenr kesÀ oewjeôe qmLefle

(2)

---------keÀes meceehle fleceenr kesÀ Deble ceW ³eesäe (1+2)

1.

peejr he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

   
2.

GÊeÀ (1) ceW mes fye¬eÀrkeÀleeõ yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW Üeje DefYeoÊe he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

   
3.

GÊeÀ (1) ceW mes fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀeW
Üeje DefYeoÊe he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

   
4.

GÊeÀ (1) ceW mes hee°e mebmLeeäele ¬esÀleeDeeW (QIB)
Üeje DefYeoÊe he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

   
5.

GÊeÀ (1) ceW mes Smemer/Deejmer
Üeje DefYeoÊe he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

   
6.

GÊeÀ ceo (5), ceo (1) kesÀ fkeÀleôes he´fleMele nw

   
7.

GÊeÀ (1) ceW mes he´fleYetfle jmeroeW keÀr hetCeõle: Deoe keÀr äeFõ/fJeceesf®ele jefMe

   
8.

GÊeÀ (4) ceW mes he´fleYetfle jmeroeW keÀr DebMele:
Deoe keÀr äeFõ/fJeceesf®ele jefMe

   
9.

yekeÀe³ee he´fleYetfle jmeroW

   
10.

GÊeÀ (5) ceW mes peejr he´fleYetfle jmeroW keÀe fôeJeue
hefjmebhefÊe cetu³e (©heS ceW ) ³ele:
(i) ÞesCer S
(ii) ÞesCer yer

   
11.

ke̳ee he´l³eskeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle peejr he´fleYetfle
jmeroeW ceW ô³etôelece 5% DefYeoeôe keÀjôes keÀr Dehesãee keÀe heeueôe fkeÀ³ee Lee(pees ueeäet ôe nes Gmes keÀeì oW)~

neB/ôenrb

neB/ôenrb

neB/ôenrb

Yeeäe - Áe

1. meeceeô³e met®eôee - (Depeõôe cetu³e kesÀ Deôegmeej met®eôee or peeS)

(jefMe ©heS ceW)

¬eÀ.

y³eesje

fheíuer fleceenr kesÀ Deble ceW qmLefle

(1)

fleceenr kesÀ oewjeôe qmLefle

(2)

---------keÀes
meceehle fleceenr
kesÀ Deble ceW ³eesäe (1+2)

1.

De|pele hefjmebhefÊe³eeW kesÀ mebfJeYeeäe (heesìõHeÀesfue³ees) keÀe ³eesäe

   
2.

he´JeleõkeÀ yeQkeÀeW mes De|pele hefjmebhefÊe³eeB

   
3.

he´JeleõkeÀ fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes De|pele hefjmebhefÊe³eeB

   
4.

Deô³e yeQkeÀeW mes De|pele hefjmebhefÊe³eeB

   
5.

Deô³e fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes De|pele hefjmebhefÊe³eeB

   
6.

ô³eemeeW keÀes Deblefjle hefjmebhefÊe³eeB

   
7.

meceeOeeôekeÉÀle (resolved) hefjmehebfÊe³eeB

   
8.

yekeÀe³ee hefjmehebfÊe³eeW keÀe cetu³e

   

2. De|pele hefjmebhefÊe³eeW keÀe Jeøeõ-Jeej fJeYeepeôe(ye´skeÀ Dehe) fpeôekeÀe meceeOeeôe DeYer nesôee nw

fJeÊer³e Jeøeõ

De|pele hefjmebhefÊe³eeW keÀe cetu³e

Depeõôe keÀr leejrKe mes meceeOeeôe
keÀr äeFõ hefjmebhefÊe³eeW keÀe cet³e

fleceenr kesÀ Deble ceW yekeÀe³ee Mesøe

SkeÀ Jeøeõ mes keÀce

1-2 Jeøeõ

2-5 Jeøeõ

5 Jeøeõ mes DefOekeÀ

³eesäe

Jeøeõ 1

       

Jeøeõ 2

       

--------

       

Yeeäe

(i) fleceenr kesÀ Deble lekeÀ De|pele Merøeõ mìsìme Jeeues ome Keeles (Depeõôe keÀr ueeäele kesÀ Deôegmeej SJeb meceeOeeôe kesÀ fueS Deye lekeÀ uebfyele)

Depeõôe keÀr leejrKe

fôecôefuefKele mes De|pele

Depeõôe keÀr ueeäele (jefMe ueeKe ©heS ceW)

hegôe|ôeceeõCe kesÀ Ghee³e (mejHeÀe³emer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 9)

ì£mì keÀes Deblefjle

ì£mì Üeje peejr he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe(ueeKe ©heS ceW)

fJeceesf®ele he´fleYetfle jmeroW(jefMe ueeKe ©heS ceW))

yekeÀe³ee he´fleYetfle jmeroW (jefMe ueeKe ©heS ceW)

leejrKe

ì£mì keÀe ôeece

         

Merøeõ 10 KeeleeW kesÀ mebfãehle y³eesjs foS peeSb fpeôeceW he´l³eskeÀ Keeles keÀe Ffleneme, he´fleYetfle jmeroeW keÀe fôeJeue hefjmehebfÊe cetu³e, jsEìäe SpeWmer Üeje or äeFõ jsEìäe, jWEìäe SpeWmer keÀe ôeece, fleceenr kesÀ Deble lekeÀ Smemer/Deejmer Üeje yekeÀe³ee he´fleYetfle jmeroeW kesÀ mebyebOe ceW fkeÀS äeS Ghee³e~

(ii) fleceenr kesÀ Deble lekeÀ De|pele Merøeõ mìsìme Jeeues ome Keeles (meceeOeeôe kesÀ fueS uebfyele jefMe kesÀ Deôegmeej SJeb meceeOeeôe kesÀ fueS Deye lekeÀ uebfyele-GquuefKele (i) kesÀ DeueeJee

Depeõôe keÀr leejrKe

fôecôefuefKele mes De|pele

Depeõôe keÀr ueeäele (jefMe ueeKe ©heS ceW)

hegôe|ôeceeõCe kesÀ Ghee³e (mejHeÀe³emer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 9)

ì£mì keÀes Deblefjle

ì£mì Üeje peejr he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe(ueeKe ©heS ceW)

fJeceesf®ele he´fleYetfle jmeroW(jefMe ueeKe ©heS ceW))

yekeÀe³ee he´fleYetfle jmeroW (jefMe ueeKe ©heS ceW)

 

 

 

 

leejrKe

ì£mì keÀe ôeece

 

 

 

         

Merøeõ 10 KeeleeW kesÀ mebfãehle y³eesjs foS peeSb fpeôeceW he´l³eskeÀ Keeles keÀe Ffleneme, he´fleYetfle jmeroeW keÀe fôeJeue hefjmehebfÊe cetu³e, jsEìäe SpeWmer Üeje or äeFõ jsEìäe, jWEìäe SpeWmer keÀe ôeece, fleceenr kesÀ Deble lekeÀ Smemer/Deejmer Üeje yekeÀe³ee he´fleYetfle jmeroeW kesÀ mebyebOe ceW fkeÀS äeS Ghee³e~

leejrKe:                                

  nmleeãej SJeb cegnj
DefOekeÉÀle nmleeãejkeÀleeõ keÀe ôeece

SmemerDeejmer 2

De|pele, he´fleYetflekeÉÀle leLee hegôe|ôe|cele hefjmebhefÊe³eeW keÀe fleceenr fJeJejCe-
yeQkeÀ/fJeÊer³e mebmLee-Jeej (bank/FI-wise) (kegÀue)

cee®eõ/petôe/fmelebyej/fomebyej* 200-------keÀes meceehle fleceenr keÀe fJeJejCe

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer (Smemer)/hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer (Deejmer) keÀe ôeece:-----------------------------

 

(jefMe ueeKe ©heS ceW )

 

yeQkeÀ/fJeÊer³e mebmLee keÀe ôeece

yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes De|pele hefjmebhefÊe³eeW keÀe yenr cetu³e

fôecôefuefKele kesÀ ªhe ceW Deoe keÀr äeFõ Depeõôe-keÀrcele

De|pele hefjmebfÊe³eeW ceW mes fJeceesf®ele/ Deoe keÀr äeFõ (redemmed) jefMe

yekeÀe³ee(Mesøe)

ôekeÀo

yeeb[/
f[yeW®ej

he´fleYetfle jmeso

1

2

3

4

5

6

7

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

³eesäe

 

 

 

 

 

 

leejrKe:                          

nmleeãej SJeb cegnj
DefOekeÉÀle nmleeãejkeÀleeõ keÀe ôeece

* pees ueeäet ôe nes Gmes keÀeì oW~


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष