अधिसूचनाएं

ceemìj hefjhe°e pecee Keelee jKeôee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ /2010-11/93
MeyeQfJe.yerher[r (hermeryer) Scemer.meb.13/13.01.000/2010-11

01 pegueeFõ 2010

keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e
pecee Keelee jKeôee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2009 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyewfJe.yerher[r (hermeryer) Scemer.meb. 13 /13.01.000/2009-10 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW

mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2010 lekeÀ Fme fJeYeeäe Üeje Fme fJeøe³e hej peejr meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle SJeb DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeeshefj


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष