अधिसूचनाएं

ceemìj hefjhe°e äe´enkeÀ mesJee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ/2010-11/97
MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer) Scemer meb.10/09.39.000/2010-11

01 pegueeFõ 2010

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e
äe´enkeÀ mesJee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2009 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer).Scemer.meb.10 /09.39.00/2009-10 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2010 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष