अधिसूचनाएं

yewbfkebÀäe He´Ceeuer mes keheÌÀføe Deewj mebyebfOele äeflefJefOe³eesb kesÀ fueS °eÝCe GHeueNOe keÀjeôes kesÀ mebyebOe cesb HejeceMõeoe°er mefcefle

YeefjyeQ / 2005-06 / 172
äe´eDee°eÝfJe.HerSueSHeÀSme.yermer.meb. 42/05.02.02/2005-06

DekeÌletyej 1, 2005

DeO³eãe / He´yebOe fôeosMekeÀ / cegK³e keÀe³eõHeeuekeÀ DefOekeÀejr
(meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ )
ceÔeso³e / ceÔeso³ee

yewbfkebÀäe He´Ceeuer mes keheÌÀføe Deewj mebyebfOele äeflefJefOe³eesb kesÀ fueS °eÝCe GHeueNOe keÀjeôes kesÀ mebyebOe cesb HejeceMõeoe°er mefcefle

yeQfkebÀäe He´Ceeuer mes keheÌÀføe Deewj mebyebfOele äeflefJefOe³eesb keÀes °eÝCe GHeueNOe keÀjeôes kesÀ mebyebOe cesb HejeceMeõoe°er mefcefle (J³eeme mefcefle) keÀr fjHeesìõ kesÀ Hewje 5.11 kesÀ Deôegmeej fôecôefuefKele fmeHeÀefjMesb keÀr äeFõ ÔQ ë-

`DeeôeeJeejr' keÀr ÁeesøeCee kesÀ fueS jep³e mejkeÀej keÀr He´f¬eÀ³ee pefìue Deewj uebyee mece³e uesôesJeeuer Ôw HeÀuemJeªHe, fkeÀmeeôeesb kesÀ ceewpetoe °eÝCeesb kesÀ ªHeeblejCe Deewj GôekeÀes ôeS °eÝCeesb keÀr cebpetjr cesb Yer fJeuebye Ôeslee Ôw ~ FmekeÀe HefjCeece ³eÔ Ôeslee Ôw fkeÀ Ssmes °eÝCe Yer fpeôekesÀ Yegäeleeôe keÀr mece³eeJefOe keÀe Hegôeë fôeOeeõjCe fkeÀ³ee pee mekeÀlee Ôw, DeôepeõkeÀ HefjmebHeflle kesÀ ªHe cesb JeäerõkeheÌÀle keÀj foS peeles ÔQ ~ fJeuebye keÀes ìeueôes kesÀ fueS Deäe´Cer yeQkeÀ kesÀ Deäe´Cer fpeuee He´yebOekeÀ keÀes ®eefÔS fkeÀ Jes fpeues cesb yeeæÑ/metKee Deefo kesÀ keÀejCe HeÀmeue ôeøì Ôesôes keÀr met®eôee fpeuee He´efOekeÀefj³eesb mes mece³e Hej He´eHle keÀjôes keÀr J³eJemLee keÀjsb ~ Ssmer met®eôee kesÀ DeeOeej Hej, Deäe´Cer yeQkeÀ kesÀ fpeuee He´yebOekeÀ keÀr DeO³eãelee Jeeuer SkeÀ mefcefle, fpemecesb ôeeyeeæ¾ kesÀ fpeuee fJekeÀeme He´yebOekeÀ, fpeuee keheÌÀføe DefOekeÀejr Deewj fpeues cesb meom³e kesÀ ªHe cesb f¬eÀ³eeMerue kegÀí yeæ¾s yeQkeÀesb kesÀ He´yebOekeÀ Meefceue Ôesbäes, keheÌÀføe JewÿeefôekeÀesb/mLeeôer³e keheÌÀføe fJeMJefJeÐeeue³e mes HejeceMeõ keÀjkesÀ fpeues cesb ceewmece keÀr Demeceeô³elee kesÀ keÀejCe ÔgFõ HeÀmeue keÀr Ôefôe Hej fJe®eej keÀj mekeÀler Ôw leLee keheÌÀføe °eÝCeesb kesÀ ªHeeblejCe/GôekesÀ Yegäeleeôe keÀr mece³eeJefOe Hegôeë fôeOeeõfjle keÀjôes kesÀ mebyebOe cesb keÀesFõ fôeCeõ³e ues mekeÀler Ôw ~ SkeÀ yeej peye Fme lejÔ keÀe fôeCeõ³e ues fue³ee peeS lees FmekesÀ DeeOeej Hej fpeues cesb f¬eÀ³eeMerue meYer yeQkeÀesb keÀes ®eefÔS fkeÀ Jes Hee°e fkeÀmeeôeesb keÀes foS äeS °eÝCeesb kesÀ Yegäeleeôe keÀr mece³eeJefOe Hegôeë fôeOeeõfjle keÀjôes keÀr megfJeOee He´oeôe keÀjsb ~ jep³e mlejr³e yeQkeÀj mefcefle kesÀ meb³eespekeÀ keÀes legjble FmekeÀr fjHeesìõ keÀr peeS leLee jep³e mlejr³e yeQkeÀj mefcefle keÀr ÔesôesJeeuer Deäeuer yewþkeÀ keÀr keÀe³eõJeeÔr cesb Fmes opeõ fkeÀ³ee peeS ~ yeQkeÀ DeHeôer MeeKeeDeesb keÀes GHe³egõkeÌle fpeuee mlejr³e mefcefle keÀr fmeHeÀefjMeesb kesÀ DeeOeej Hej foS äeS °eÝCeesb kesÀ ªHeeblejCe/°eÝCe DeJefOe kesÀ HegôefôeõOeeõjCe kesÀ mebyebOe cesb fôeCeõ³e uesôes kesÀ fueS He´efOekeheÌÀle keÀj mekeÀles ÔQ ~

He´ekeheÌÀflekeÀ DeeHeoe Ôesôes Hej, peye jep³e mejkeÀej Üeje DeôeeJeejr Áeesføele keÀjôes cesb fJeuecye Ôes, °eÝCeesb kesÀ Hegôeäeõþôe kesÀ ceeO³ece mes yeQkeÀesb Üeje jeÔle GHee³e GHeueNOe keÀjeôes kesÀ cegfs kesÀ mebyebOe cesb Ôceejs foMeefôeosõMeesb cesb mHeøì fkeÀ³ee äe³ee Ôw leLee Gmecesb ³eÔ GuuesKe fkeÀ³ee äe³ee Ôw fkeÀ Ssmes ceeceueesb cesb yeQkeÀ fpeuee Dee³egkeÌle Üeje peejr He´ceeCe He°e mJerkeÀej keÀj mekeÀles ÔQ ~ leLeefHe, Ssmes He´ceeCe He°e ÔcesMee He´eHle ôeÔR Ôesles fpemekesÀ HefjCeecemJe©He yeQkeÀ Üeje jeÔle He´oeôe keÀjôes cesb fJeuecye Ôes peelee Ôw ~

Deleë DeôeeJeejr keÀr Fme Jeleõceeôe He´Ceeuer kesÀ fJekeÀuHe kesÀ ©He cesb ³eÔ fôeCeõ³e fue³ee äe³ee Ôw fkeÀ ³eÔ keÀe³eõ fpeuee HejeceMeõoe°er mefcefle keÀes meeQHee pee mekeÀlee Ôw fpemecesb yeQkeÀesb Deewj jep³e mejkeÀej kesÀ He´flefôefOe Ôesles ÔQ leLee FmekeÀe DeO³eãe fpeuee Dee³egkeÌle Ôeslee Ôw ~ Fme mebyebOe cesb Ôceejs foMeefôeosõMeesb cesb ³eÔ GuuesKe fkeÀ³ee äe³ee Ôw fkeÀ fkeÀmer Yer He´ekeheÌÀflekeÀ DeeHeoe kesÀ legjôle yeeo He´YeefJele fpeues / fpeueesb keÀr fpeuee HejeceMeõoe°er mefcefle / mefcefle³eesb kesÀ Dee³eespekeÀesb keÀes SkeÀ yewþkeÀ keÀe Dee³eespeôe keÀjôee ®eefÔS leefkeÀ fJeller³e mebmLeeôeesb keÀes meÔ³eesäe He´oeôe keÀjkesÀ legjôle keÀejõJeeFõ keÀe pee mekesÀ ~ ³efo DeeHeoe mes jep³e keÀe yeæ¾e fÔmmee He´YeefJele ÔgDee Ôw lees jep³e mlejr³e yeQkeÀj mefcefle kesÀ Dee³eespekeÀ Yer legjôle yewþkeÀ Dee³eesfpele keÀjsb leefkeÀ jep³e / fpeuee He´efOekeÀjCe kesÀ meÔ³eesäe mes keÀejõJeeFõ Ôsleg keÀe³eõ¬eÀce lew³eej keÀjkesÀ GmekeÀe keÀe³eeõôJe³eôe fkeÀ³ee pee mekesÀ ~

Deleë DeôeeJeejr ÁeesøeCee keÀr Jeleõceeôe He´Ceeuer kesÀ fJekeÀuHe kesÀ ©He cesb fôecôefuefKele He´f¬eÀ³ee DeHeôeeFõ peeS ë

He´ekeheÌÀflekeÀ DeeHeoe ³eLee metKee, yeeæÑ Deefo, Ôesôes Hej fpeuee Dee³egkeÌle Deäe´Cer yeQkeÀ DefOekeÀejr keÀes ¾rmermer keÀr yewþkeÀ Dee³eesfpele keÀjôes kesÀ fueS keÀÔs leLee ¾rmermer keÀes Fme DeeMe³e keÀr fjHeesìõ He´mlegle keÀjsb fkeÀ He´YeefJele ães°e cesb HeÀmeue keÀr Ôefôe fkeÀme mercee lekeÀ ÔgFõ Ôw ~ ¾rmermer kesÀ meôlegøì Ôesôes Hej, fkeÀ He´ekeheÌÀflekeÀ DeeHeoe Ôesôes Hej HeÀmeue keÀr Del³efOekeÀ Ôefôe ÔgFõ Ôw, fyeôee DeôeeJeejr keÀr ÁeesøeCee kesÀ Yer He´ekeheÌÀflekeÀ DeeHeoe mes He´YeefJele fkeÀmeeôeesb keÀes mLee³er foMeefôeosõMeesb kesÀ Deôegmeej keheÌÀføe °eÝCeesb kesÀ HefjJeleõôe / Hegôeäeõþôe mefÔle jeÔle He´oeôe keÀr peeS ~

2. yeQkeÀesb mes DeôegjesOe Ôw fkeÀ Jes DeHeôes fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³eesb Deewj MeeKeeDeesb keÀes GHe³egõkeÌle DeôegosMe peejr keÀjsb ~ keheÌÀHe³ee keÀr äeFõ keÀejõJeeFõ mes Ôcesb ³eLeeMerÁe´ DeJeäele keÀjeSB ~

3. keheÌÀHe³ee HeeJeler osb ~

YeJeor³e

( mer.Sme.cetfleõ )

He´Yeejr cegK³e ceÔeHe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष