अधिसूचनाएं

yeQkeÀeW Üeje fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe ceW peesfKece
DeejyerDeeF/2006/167
yeQhefJefJe. meb. yerher. 40/21.04.158/2006-07

3 ôeJebyej 2006
12 keÀe|lekeÀ 1928 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e

yeQkeÀeW Üeje fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe ceW peesfKece
he´yebOeôe leLee Dee®eej mebfnlee mebyebOer foMeefôeo÷Me

yeQkeÀeW Üeje DeeGìmees\meäe keÀe J³eehekeÀ Ghe³eesäe fkeÀ³es peeôes keÀes osKeles ngS, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes DeeGìmees\meäe mes peg›s peesfKeceeW kesÀ he´yebOeôe keÀr SkeÀ ªhejsKee fôeOeeõfjle keÀjles ngS 6 fomebyej 2005 keÀes foMeefôeo÷MeeW keÀe he´eªhe peejr fkeÀ³ee Lee meYer mebyebfOeleeW mes he´ehle megPeeJeeW kesÀ DeeOeej hej GÊeÀ foMeefôeo÷MeeW kesÀ he´eªhe ceW Ghe³egÊeÀ mebMeesOeôe fkeÀ³es äe³es nQ ~

2. ³en ôeesì fkeÀ³ee peeS fkeÀ ³en hetjr lejn yeQkeÀeW hej nw fkeÀ Jes Deheôes fôeCeõ³e kesÀ JeefCeqp³ekeÀ heãeeW mefnle meYer mebyebfOele lelJe keÀes O³eeôe ceW jKeles ngS fJeÊer³e mesJeeDeeW mes mebyebfOele Deôegcele äeflefJefOe³eeW keÀr DeeGìmees\meäe keÀr Jeebíôer³elee keÀe fôeCeõ³e keÀjW ~ leLeefhe ³efo keÀesFõ yeQkeÀ Deheôes fJe®eej kesÀ Deôegmeej fJeÊer³e mesJeeDeeW mebyebOer äeflefJefOe keÀes DeeGìmeesmeõ keÀjôes keÀe fôeCeõ³e ueslee nw lees Ssmer DeeGìmees\meäe ceW Deble|ôefnle peesfKeceeW mes fôeheìôes kesÀ fueS Fôe foMeefôeo÷MeeW ceW fo³es äe³es eªjr megjãee Ghee³e fkeÀ³es peeôes ®eefnS~ yeQkeÀeW hej ueeäet DeeGìmees\meäe kesÀ peesfKece he´yebOeôe mebyebOer Debflece foMeefôeo÷Me DeôegyebOe ceW fo³es äe³es nQ ~

3. ³es foMeefôeo÷Me fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe kesÀ peesfKeceeW kesÀ he´yebOeôe mes mebyebfOele nQ leLee ³es ìskeÌôeesueeöper mes mebyebfOele cegÎeW Deewj yeQEkeÀäe mesJeeDeeW mes Demebye× äeflefJefOe³eeW hej ueeäet ôenrb nQ pewmes ketÀfj³ej keÀe Ghe³eesäe, mìeHeÀ keÀe Keeôe-heeôe, neGmekeÀrEheäe leLee mJe®ílee Deewj jKe-jKeeJe mesJeeSb, hefjmejeW keÀr megjãee, fjkeÀe[eÙ keÀr DeeJeepeenr Deewj DefYeuesKeôe Deefo ~

4. meôeor uesKeekeÀej HeÀceeÙ keÀes fo³es peeôesJeeues uesKee hejrãee mebyebOer keÀe³eõ yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe Üeje fôeOeeõfjle DeôegosMeeW/ôerfle mes fôe³ebf°ele nesles
jnWäes ~

5. yeQkeÀeW keÀe O³eeôe DeôegyebOe kesÀ hewje 5.5.1 keÀr Deesj DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw fpemekesÀ Deôegmeej DeeGìmees\meäe keÀjejeW ceW Ssmes meceLeõkeÀ Keb[ Meefceue nesôes ®eefnS fpeôemes fjeJeõ yeQkeÀ ³ee GmekesÀ Üeje he´efOekeÉÀle J³efÊeÀ³eeW keÀes DeeGìmeesmeõ keÀr peeôesJeeuer äeflefJefOe³eeW mes mebyebfOele mesJee he´oeleeDeeW (me|Jeme he´esJeeF[j)kesÀ heeme jnôesJeeuer mebyebfOele peeôekeÀejr/fjkeÀe[eÙ keÀes Gf®ele mece³e kesÀ Yerlej he´ehle keÀjôes keÀr megfJeOee nes ~

YeJeor³e

(he´Meeble mejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


DeôegyebOe

1. YetfcekeÀe

1.1 hetjs fJeée ceW yeQkeÀ Deheôer ueeäele keÀes keÀce keÀjôes kesÀ fueS leLee DeeblefjkeÀ ªhe mes DeôegheueyOe fJeMesøeÿe keÀewMeue Deewj keÀe³eõ ôerfleäele GÎsM³e he´ehle keÀjôes kesÀ fueS DefOekeÀefOekeÀ `DeeGìmees\meäe' keÀe he´³eesäe keÀj jns nQ ~ DeeGìmees\meäe keÀes Fme ªhe ceW hefjYeeføele fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw - yeQkeÀ Üeje fôejôlejlee kesÀ DeeOeej hej fkeÀmer lermejs heãe (pees fkeÀmer keÀehee÷jsì mecetn kesÀ Yerlej SkeÀ mecye× mebmLee nes ³ee Gme keÀehee÷jsì mecetn mes yeenj keÀr mebmLee nes) kesÀ ceeO³ece mes Gôe äeflefJefOe³eeW keÀes, Jeleõceeôe ³ee YefJeø³e ceW keÀjeôee fpeônW meeceeô³eleë yeQkeÀ mJe³eb keÀjles nQ~ `fôejôlejlee kesÀ DeeOeej' kesÀ Debleäeõle merfcele DeJefOe kesÀ keÀjej Yer Meefceue neWäes ~

Deôlejjeøì£r³e he´®eueôe kesÀ Deôegªhe ³en osKee pee jne nw fkeÀ Yeejle ceW Yer yeQkeÀ fJefYeÄe äeflefJefOe³eeW keÀr J³eehekeÀ DeeGìmees\meäe keÀj jns nQ ~ ³en keÀnôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenrb nw fkeÀ Fme he´keÀej keÀr DeeGìmees\meäe mes yeQkeÀeW kesÀ meceãe DeôeskeÀ peesfKece GlheÄe nesles nQ, fpeôekeÀe y³eesje Deôeg®íso 1.3 ceW fo³ee äe³ee nw~ FmekesÀ DeueeJee, DeeGìmees\meäe äeflefJefOe³eeW keÀes fôe³eecekeÀ mercee kesÀ Deôleäeõle uee³ee peeôee nw leLee äe´enkeÀeW kesÀ fnle keÀr jãee keÀjôer nw ~

Fmer heÉøþYetfce ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes ³en Gf®ele mecePee nw fkeÀ DeeGìmees\meäe äeflefJefOe kesÀ yeŸles oewj ceW yeQkeÀeW kesÀ meceãe DeeôesJeeues peesfKeceeW mes fôeheìôes kesÀ fueS leLee mesJee he´oelee keÀr meYer yefn³eeW, DefYeuesKeeW Deewj GheueyOe met®eôee lekeÀ mebyebfOele yeQkeÀ Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hengB®e megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS ceeäeõfôeo÷MeeW keÀe SkeÀ mesì peejr fkeÀ³ee peeS ~

meeceeô³e ªhe mes fpeôe fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe keÀr peeler nw GôeceW DeeJesoôeeW keÀr he´esmesEmeäe (°eÝCe keÀe DeejcYe, ¬esÀf[ì keÀe[õ), he´uesKeeW /omleeJespeeW keÀr he´esmesEmeäe, fJeheCeôe Deewj MeesOe, °eÝCe keÀe he³eõJesãeCe, [sìe he´esmesEmeäe Deewj DeeblefjkeÀ hefj®eeueôe (yewkeÀ DeeöfHeÀme) mes mebyebfOele äeflefJefOe³eeB Meefceue nQ ~

1.2 yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe mes mebyebfOele yeemesue mefcefle, he´fleYetfle Dee³eesäe kesÀ Deblejjeøì£r³e mebäeþôe leLee yercee he³eõJesãekeÀeW kesÀ Deblejjeøì£r³e mebÁe mes yeôes f°eheãer³e meb³egÊeÀ ceb®e ôes HeÀjJejr 2005 ceW fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe kesÀ mebyebOe ceW ceeäeõfôeo÷Me peejr fkeÀ³es nQ ~ meb³egÊeÀ ceb®e ôes ceeäeõoMerõ fme×ebleeW keÀe SkeÀ mesì fJekeÀfmele fkeÀ³ee nw ~ Fôe ceeäeõoMerõ fme×eleeW keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje DeYer peejr fkeÀ³es pee jns ceeäeõfôeo÷MeeW ceW Ghe³egÊeÀ jrfle mes Meefceue fkeÀ³ee äe³ee nw~ Deblejjeøì£r³e ªhe mes DeôeskeÀ osMeeW ôes Yer fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe kesÀ mebyebOe ceW ceeäeõfôeo÷Me fôeOeeõfjle fkeÀ³es nQ ~ Fôe osMeeW ceW DecesfjkeÀe, ³etkesÀ, peceõôer, nebäekeÀebäe, Deemì£sfue³ee Deewj Emeäeehegj Meefceue nQ ~ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ceeäeõfôeo÷Me meJee÷Êece Deblejjeøì£r³e he×fle³eeW hej DeeOeefjle nQ ~

1.3 DeeGìmees\meäe kesÀ meeLe DeôeskeÀ peesfKece GlheÄe nesles nQ ~ DeeGìmees\meäe kesÀ cenlJehetCeõ peesfKece nQ - keÀe³eõ ôerfleäele peesfKece, he´fleøþe peesfKece, Deôegheeueôe peesfKece, fJefOekeÀ peesfKece, fôeäeõceôe ôerfle peesfKece, he´fleheãer peesfKece, osMe peesfKece, mebfJeoeäele peesfKece, he´JesMe peesfKece, mebkeWÀêCe Deewj meJee¥äer peesfKece — ³efo mesJee he´oelee fJefôe|oøì mesJee osôes ceW ®etkeÀ keÀjs, megjãee /äeesheôer³elee keÀe GuuebÁeôe keÀjs DeLeJee mesJee he´oelee ³ee DeeGìmees\meäe keÀjôes Jeeues yeQkeÀ Üeje fJefOekeÀ Deewj fJefôe³eecekeÀ DehesãeeDeeW keÀe Deôegheeueôe ôe nes lees yeQkeÀ keÀes fJeÊer³e nefôe ³ee he´fleøþe keÀr nefôe nes mekeÀler nw leLee osMe keÀr hetjr yeQEkeÀäe he´Ceeuer kesÀ fueS meJee¥äer peesfKece Yer GlheÄe nes mekeÀlee nw ~ Deleë Deheôer äeflefJefOe³eeW keÀr DeeGìmees\meäe keÀjôes Jeeues yeQkeÀeW kesÀ fueS ³en DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ Jes he´YeeJer peesfKece he´yebOe keÀjW ~

1.4 DeeGìmees\meäe ceW peesfKece he´yebOe mebyebOer Fôe ceeäeõfôeo÷MeeW keÀe GÎsM³e Gôe yeQkeÀeW keÀes foMee Deewj ceeäeõoMeõôe he´oeôe keÀjôee nw pees fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe keÀe fôeCeõ³e uesles nQ, leefkeÀ Jes GÊeÀ äeflefJefOe³eeW keÀr DeeGìmees\meäe mes GlheÄe peesfKece kesÀ mebyebOe ceW he´YeeJer he³eõJesãeCe Deewj meeJeOeeôer yejleôes leLee peesfKece he´yebOe keÀjôes kesÀ fueS GlkeÉÀøì Deewj mec³ekeÀ peesfKece he´yebOe he×fle³eeB Deheôee mekeWÀ ~ ³es ceeäeõfôeo÷Me Yeejle ³ee Deô³e°e qmLele mesJee he´oelee kesÀ meeLe yeQkeÀ Üeje keÀr äe³er DeeGìmees\meäe J³eJemLee hej ueeäet neWäes ~ yeQkeÀ fpeme mecetn / cenemecetn keÀe meom³e nes, mesJee he´oelee GmekeÀe meom³e nes mekeÀlee nw DeLeJee mecetn mes Demecye× heãe nes mekeÀlee nw~

1.5 Fôe ceeäeõfôeo÷MeeW keÀe Deôle|ôefnle fme×eôle ³en nw fkeÀ fJefôe³efcele mebmLee ³en megfôeq½ele keÀjs fkeÀ DeeGìmees\meäe J³eJemLee kesÀ keÀejCe äe´enkeÀeW Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ he´fle oef³elJe het|le keÀr GmekeÀr ãecelee ceW keÀcer ôenrb nesäer Deewj ôe lees Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje he´YeeJer he³eõJesãeCe ceW keÀesFõ yeeOee hengB®esäer ~ Deleë yeWkeÀeW keÀes ³en megfôeMef®ele keÀjôes kesÀ fueS keÀoce Gþeôee nesäee fkeÀ mesJee he´oelee mesJee he´oeôe keÀjôes ceW Gleôes nr G®®e mlej keÀr meeJeOeeôer yejlelee nw, fpeleôer yeQkeÀ yejlelee ³efo GÊeÀ äeflefJefOe³eeB yeQkeÀ kesÀ Yerlej nr jnler Deewj GôekeÀr DeeGìmees\meäe ôenrb nesler ~ Deleë yeQkeÀeW keÀes Ssmer DeeGìmees\meäe ôenrb keÀjôer ®eefnS fpeôemes GôekeÀe DeeblefjkeÀ fôe³eb°eCe, keÀejesyeejr Dee®ejCe ³ee he´fleøþe he´YeefJele nes ³ee ãerCe nes ~

1.6 (i) fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe kesÀ F®ígkeÀ yeQkeÀeW keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mes hetJeõ Deôegceesoôe uesôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenrb nw, ®eens mesJee he´oelee Yeejle ceW qmLele nes ³ee Yeejle kesÀ yeenj qmLele nes ~

(ii) ¬esÀf[ì keÀe[eÙ mes peg›r mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe kesÀ mebyebOe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ 21 ôeJebyej 2005 kesÀ hefjhe°e [ryerDees[r. SHeÀSme[r. yermer. 49/24.01.011/2005-06 ceW fôenle ¬esÀf[ì keÀe[õ äeflefJefOe³eeW mebyebOer fJemleÉle fôeo÷Me ueeäet neWäes ~

2. Ssmer äeflefJefOe³eeB fpeôekeÀr DeeGìmees\meäe ôenrb keÀr peeôer ®eefnS

pees yeQkeÀ fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe keÀjôes keÀe fôeCeõ³e uesles nQ GônW DeeblefjkeÀ uesKee hejrãee, Deôegheeueôe keÀe³eõ Deewj fôeCeõ³e uesôes mes mebyebOer keÀe³eõ, GoenjCe kesÀ fueS pecee Keelee Keesueôes kesÀ fueS `Deheôes äe´enkeÀ keÀes peefôeS' ceeôeob[eW keÀe Deôegheeueôe megfôeq½ele keÀjôee, °eÝCe (Kegoje °eÝCe mefnle) keÀr cebpetjr osôee Deewj fôeJesMe mebfJeYeeäe keÀe he´yebOe pewmes cegK³e he´yebOe mebyebOer keÀe³eeÙ keÀr DeeGìmees\meäe ôenrb keÀjôer ®eefnS ~

3. cenlJehetCeõ DeeGìmees\meäe

Jee|øekeÀ fJeÊer³e fôejrãeCeeW kesÀ oewjeôe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mebyebfOele peesfKece he´yebOe he´Ceefue³eeW, fJeMesøeªhe mes cenlJehetCeõ DeeGìmees\meäe mes mecye× peesfKece he´yebOe he´Ceefue³eeW keÀr äegCeJeÊee keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes kesÀ fueS Fôe ceeäeõfôeo÷MeeW kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe keÀr mecerãee keÀjsäee ~ cenlJehetCeõ DeeGìmees\meäe J³eJemLeeSB Jes nQ fpeôekesÀ yeefOele nesôes hej keÀejesyeejr hefj®eeueôe, he´fleøþe ³ee ueeYehe´olee hej cenlJehetCeõ he´YeeJe he› mekeÀlee nw ~ DeeGìmees\meäe keÀr cenÊee fôecôefuefKele hej DeeOeefjle nesäer -

 • DeeGìmeesmeõ keÀr pee jnr äeflefJefOe keÀr yeQkeÀ kesÀ fueS cenlee keÀe mlej ~
 • DeeGìmees\meäe keÀe yeQkeÀ kesÀ fJefYeÄe hefjceeheeW ³eLee yeQkeÀ keÀr Dee³e, °eÝCe MeesOeôe ãecelee, fôeOer³eôe hetbper Deewj peesfKece kesÀ mJeªhe hej he´YeeJe ~
 • ³efo mesJee he´oelee mesJee ôe os mekesÀ lees yeQkeÀ keÀr he´fleøþe Deewj ye´eb[ cetu³e leLee keÀejesyeejr GÎsM³e, jCeôerfle Deewj ³eespeôeeDeeW keÀes keÀe³eeõqôJele keÀjôes keÀr yeQkeÀ keÀr ³eesä³elee hej he›ôes Jeeuee mecYeefJele he´YeeJe ~
 • yeQkeÀ keÀr kegÀue hefj®eeueôe ueeäele kesÀ Deôegheele kesÀ ªhe ceW DeeGìmees\meäe keÀr ueeäele ~
 • ³efo yeQkeÀ SkeÀ nr mesJee he´oelee keÀes fJefYeÄe keÀe³eeÙ keÀr DeeGìmees\meäe keÀjlee nw lees GÊeÀ mesJee he´oelee kesÀ he´fle kegÀue SkeÌmeheesej

4. yeQkeÀ keÀr YetfcekeÀe leLee fJefôe³eecekeÀ Deewj he³eõJesãer³e DehesãeeSB

4.1 yeQkeÀ Üeje Deheôer fkeÀmer äeflefJefOe keÀr DeeGìmees\meäe keÀjôes mes yeQkeÀ keÀe, GmekesÀ yees[õ Deewj Jefjøþ he´yebOele°e keÀe oef³elJe keÀce ôenrb neslee, ke̳eeWfkeÀ DeeGìmeesmeõ keÀr äe³er äeflefJefOe keÀe Deqôlece oef³elJe Gônrb hej nw ~ Deleë, yeQkeÀ he´l³eãe fye¬eÀr Spesôì /he´l³eãe fJeheCeôe Spesôì Deewj Jemetuer SpesôìeW mefnle Deheôes mesJee he´oelee kesÀ keÀe³eeÙ leLee mesJee he´oelee kesÀ heeme äe´enkeÀeW mes mebyebfOele GheueyOe met®eôee keÀr äeesheôer³elee kesÀ mebyebOe ceW GÊejoe³er nesäee ~ yeQkeÀeW kesÀ heeme DeeGìmeesmeõ keÀr äe³er äeflefJefOe kesÀ mebyebOe ceW Debflece fôe³eb°eCe jnôee ®eefnS~

4.2 yeQkeÀeW kesÀ fueS ³en DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ DeeGìmees\meäe kesÀ mebyebOe ceW Gf®ele meeJeOeeôer yejleles /mecegf®ele íeôeyerôe keÀjles mece³e meYer mebyebfOele keÀeôetôe, fJefôe³eceeJeuer, ceeäeõ fôeo÷Me, Deôegceesoôe, ueeFmeWEmeäe Deewj hebperkeÀjCe keÀr MeleeÙ hej fJe®eej keÀjW ~

4.3 DeeGìmees\meäe J³eJemLee mes yeQkeÀ kesÀ fJe©× äe´enkeÀ keÀe DefOekeÀej he´YeefJele ôenrb nesôee ®eefnS leLee mebyebfOele keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle meceeOeeôe he´ehle keÀjôes keÀr äe´enkeÀ keÀr ãecelee Yer he´YeefJele ôenrb nesôer ®eefnS ~ ®etbfkeÀ äe´enkeÀeW keÀes yeQkeÀ mes keÀejesyeej keÀjôes kesÀ ¬eÀce ceW mesJee he´oelee mes keÀejesyeej keÀjôee he›lee nw, Deleë yeQkeÀeW keÀes Deheôes Glheeo meefnl³e/he®eÙ ceW Fme he´eJeOeeôe keÀes Meefceue keÀjôee ®eefnS fkeÀ yeQkeÀ Deheôes GlheeoeW keÀr fye¬eÀr /fJeheCeôe Deefo kesÀ fueS SpeWìeW keÀr mesJee uesäee ~ SpesôìeW keÀr YetfcekeÀe ceesìs leewj hej yelee³er peeôer ®eefnS ~

4.4 mesJee he´oelee ®eens Yeejle ceW qmLele nes ³ee fJeosMe ceW, Fmemes DeeGìmeesmeõ keÀr äe³er äeflefJefOe³eeW keÀe he´YeeJer ªhe mes he³eõJesãeCe Deewj he´yebOe keÀjôes keÀr yeQkeÀ keÀr ãecelee he´YeefJele ôenrb nesôer ®eefnS leLee ôe lees Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ he³eõJesãer³e keÀe³eõ Deewj GÎsM³eeW keÀr het|le ceW keÀesFõ yeeOee GlheÄe nesôer ®eefnS ~

4.5 yeQkeÀeW kesÀ heeme fMekeÀe³ele fôeJeejCe keÀr meg¢Ÿ he´Ceeuer nesôer ®eefnS,fpemeceW DeeGìmees\meäe kesÀ keÀejCe keÀesFõ {rue ôenrb or peeôer ®eefnS ~

4.6 ³efo mesJee he´oelee yeQkeÀ keÀr keÀesFõ mene³ekeÀ kebÀheôer ôe nes lees Jen yeQkeÀ kesÀ fkeÀmer fôeosMekeÀ ³ee DefOekeÀejr /keÀceõ®eejr ³ee kebÀheôer DefOefôe³ece 1956 keÀr Oeeje 6 kesÀ Debleäeõle foS äeS DeLeõ kesÀ Deôegmeej GôekesÀ mebyebfOe³eeW Üeje mJeefOekeÉÀle ³ee fôe³ebf°ele ôenrb nesôee ®eefnS~

5. DeeGìmeesmeõ keÀr äe³er fJeÊer³e mesJeeDeeW kesÀ mebyebOe ceW peesfKece he´yebOe he×fle³eeB

  1. DeeGìmees\meäe ôerfle

³efo keÀesFõ yeQkeÀ Deheôer fkeÀmer fJeÊer³e äeflefJefOe keÀr DeeGìmees\meäe keÀjôee ®eenlee nw lees Gmes SkeÀ meceäe´ DeeGìmees\meäe ôerfle yeôeeôer ®eefnS, fpemekeÀe Deôegceesoôe yeQkeÀ kesÀ yees[õ ôes fkeÀ³ee nes leLee fpemeceW Deô³e yeeleeW kesÀ meeLe-meeLe Ssmer äeflefJefOe³eeW Deewj mesJee he´oelee kesÀ ®e³eôe keÀr keÀmeewìr, Deôeg®íso 3 ceW Je|Cele J³eehekeÀ ceeôeob[eW kesÀ DeeOeej hej cenlJehetCeõ DeeGìmees\meäe keÀes hefjYeeføele keÀjôes kesÀ hewceeôes, peesfKece Deewj cenÊee kesÀ DeeOeej hej he´efOekeÀej keÀe he´l³ee³eespeôe leLee Fôe äeflefJefOe³eeW kesÀ hefj®eeueôe keÀr mecerãee Deewj fôeäejeôer keÀr he´Ceeuer Meefceue nesôer ®eefnS ~

5.2 yees[õ leLee Jefjøþ he´yebOeôe keÀr YetfcekeÀe

5.2.1 yeQkeÀ keÀe yees[õ ³ee yees[õ keÀr Ssmer mefcefle fpemes MefÊeÀ³eeb he´l³ee³eesfpele keÀr äe³er nQ, Deô³e yeeleeW kesÀ meeLe-meeLe fôecôefuefKele kesÀ fueS GÊejoe³er nesäer-

 • Jeleõceeôe Deewj YeeJer meYer DeeGìmees\meäe kesÀ peesfKeceeW Deewj cenÊee kesÀ cetu³eebkeÀôe leLee Ssmer J³eJemLeeDeeW hej ueeäet ôerfle³eeW kesÀ cetu³eebkeÀôe keÀr SkeÀ he´Ceeuer keÀe Deôegceesoôe keÀjôee
 • peesfKeceeW Deewj cenÊee kesÀ DeeOeej hej DeeGìmees\meäe kesÀ fueS Ghe³egÊeÀ Deôegceesoôe keÀjôesJeeues he´efOekeÀefj³eeW keÀe fôeOeeõjCe keÀjôee
 • DeeGìmees\meäe peejr jKeôes keÀr he´emebfäekeÀlee leLee GôekeÀr megjãee Deewj meg¢Ÿlee kesÀ fueS DeeGìmees\meäe keÀe³eõ ôerfle³eeW Deewj J³eJemLeeDeeW keÀr fôe³efcele mecerãee keÀjôee

 • DeeGìmeesmeõ keÀr peeôesJeeuer cenlJehetCeõ mJeªhe keÀr keÀejesyeejr äeflefJefOe kesÀ mebyebOe ceW fôeCeõ³e uesôee Deewj Ssmer J³eJemLeeDeeW keÀe Deôegceesoôe keÀjôee

5.2.2 Jefjøþ he´yebOeôe fôecôefuefKele kesÀ fueS fpeccesoej nesäee

 • yees[õ Üeje Deôegceesfole he´Ceeuer kesÀ DeeOeej hej meYer Jeleõceeôe Deewj YeeJer DeeGìmees\meäe kesÀ peesfKeceeW Deewj cenÊee keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôee
 • DeeGìmees\meäe kesÀ mJeªhe, mebYeeJeôee Deewj pefìuelee bkesÀ Deôegªhe meg¢Ÿ Deewj fJeJeskeÀhetCeõ DeeGìmees\meäe ôerfle³eeb Deewj f¬eÀ³eefJefOe³eeb fJekeÀfmele keÀjôee Deewj GônW keÀe³eeõqôJele keÀjôee
 • ôerfle³eeW Deewj f¬eÀ³eefJefOe³eeW keÀr keÀejäejlee keÀr DeeJefOekeÀ ªhe mes mecerãee keÀjôee
 • cenlJehetCeõ DeeGìmees\meäe peesfKeceeW mes mebyebfOele peeôekeÀejr yees[õ keÀes mece³e hej osôee
 • ³en megfôeq½ele keÀjôee fkeÀ JeemlefJekeÀ Deewj mebYeefJele fJeÁeìôekeÀejr qmLefle³ees hej DeeOeefjle DeekeÀqmcekeÀlee ³eespeôeeSb yeôee³er peeler nQ Deewj GôekeÀe hejrãeCe fkeÀ³ee peelee nw
 • ³en megfôeq½ele keÀjôee fkeÀ fôeOeeõfjle ôerfle³eeW kesÀ Deôegheeueôe kesÀ fueS mJeleb°e mecerãee Deewj uesKee hejrãee keÀr peeler nw
 • DeeGìmees\meäe J³eJemLeeDeeW keÀr DeeJefOekeÀ ªhe mes mecerãee keÀjôee leefkeÀ GYejôesJeeues ôe³es cenlJehetCeõ DeeGìmees\meäe peesfKeceeW keÀe helee ueäe³ee pee mekesÀ ~

5.3 peesfKeceeW keÀe cetu³eebkeÀôe

yeQkeÀeW Üeje DeeGìmees\meäe kesÀ fpeôe cegK³e peesfKeceeW keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes keÀr eªjle nw Jes fôecôeeôegmeej nQ :

(bkeÀ) keÀe³eõ ôerfleäele peesfKece - mesJee he´oelee Deheôer Deesj mes keÀejesyeej keÀj mekeÀlee nw pees yeQkeÀ kesÀ meceäe´ keÀe³eõ ôerfleäele ueã³eeW kesÀ Deôegªhe ôenrb nw ~

(Ke) he´fleøþe peesfKece - mesJee he´oelee keÀr Kejeye mesJee, äe´enkeÀeW kesÀ meeLe GmekeÀe hejmhej mebhekeõÀ yeQkeÀ kesÀ meceäe´ ceeôekeÀeW/mlej kesÀ Deôegªhe ôe nes ~

(äe) Deôegheeueôe peesfKece - he´eFJesmer, GheYeesÊeÀe Deewj fJeJeskeÀhetCeõ keÀeôetôeeW keÀe he³eeõhle ªhe mes Deôegheeueôe ôe fkeÀ³ee peeôee ~

(Áe) hefj®eeueôe peesfKece - ìskeÌôeesueeöper HesÀue nesôes, OeesKeeOe›r, äeueler, oef³elJeeW keÀes hetje keÀjôes leLee/³ee GôekesÀ Ghee³eeW kesÀ fueS Dehe³eeõhle fJeÊer³e ãecelee mes nesôesJeeues peesfKece ~

([) fJefOekeÀ peesfKece - FmeceW mesJee he´oelee keÀr äeueler kesÀ keÀejCe he³eõJesãer keÀejõJeeFõ leLee fôeper fôeheìeôeeW kesÀ HeÀuemJeªhe ueäeôesJeeues pegceeõôes, ob[ ³ee ob[elcekeÀ nefôe Meefceue nw hejbleg ³en kesÀJeue Fônrb lekeÀ merfcele ôenrb nw ~

(®e) fôeäeõceôe keÀe³eõ ôerfle peesfKece - ³en peesfKece SkeÀ nr HeÀceõ hej Del³efOekeÀ fôeYeõjlee leLee yeQkeÀ ceW mebyebfOele keÀewMeue keÀr nefôe mes nes mekeÀlee nw fpememes Gme äeflefJefOe keÀes Jeeheme DeeblefjkeÀ ªhe mes yeQkeÀ ceW ôenrb uee³ee pee mekeÀlee ~ ³en peesfKece leye Yer GlheÄe neslee nw peye Ssmer mebfJeoeSb keÀr äe³er neW fpeôemes peuor yeenj fôekeÀueôee Del³efOekeÀ Ke®erõuee fme× nes ~

(í) he´fleheãer peesfKece - Deôeghe³egÊeÀ neceroejr ³ee meeKe cetu³eebkeÀôe kesÀ keÀejCe nesôesJeeuee peesfKece ~

(pe) osMe mebyebOer peesfKece - jepeôewflekeÀ, meeceefpekeÀ ³ee keÀeôetôer JeeleeJejCe kesÀ keÀejCe fôe|cele nesôesJeeuee DeflefjÊeÀ peesfKece ~

(Pe) mebfJeoeäele peesfKece - ³en Fme leL³e hej fôeYeõj keÀjlee nw fkeÀ mebfJeoe ueeäet keÀjôes keÀr yeQkeÀ keÀr ãecelee nw ³ee ôenrb ~

(òe) mebkeWÀêCe Deewj meJeeõäer peesfKece - fkeÀmer mesJee he´oelee hej yeQkeÀ kesÀ fôe³eb°eCe keÀr keÀcer kesÀ keÀejCe peesfKece, Keeme leewj mes peye meceäe´ yeQEkeÀäe leb°e SkeÀ mesJee he´oelee hej Del³efOekeÀ ªhe mes fôeYeõj nes ~

5.4 mesJee he´oelee keÀr ãecelee keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôee

5.4.1 DeeGìmees\meäe J³eJemLee hej fJe®eej keÀjles mece³e ³ee mecerãee keÀjles mece³e DeeGìmees\meäe J³eJemLee ceW fôefnle oef³elJeeW keÀr mesJee he´oelee Üeje Deôegheeueôe keÀjôes keÀr ãecelee keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes kesÀ fueS Gf®ele melekeõÀlee yejler peeôer ®eefnS ~ Gf®ele melekeõÀlee kesÀ Debleäeõle äegCeelcekeÀ Deewj cee°eelcekeÀ, fJeÊer³e, hefj®eeueôe leLee he´fleøþe mebyebOer lelJeeW keÀes O³eeôe ceW jKee peeôee ®eefnS ~ yeQkeÀeW keÀes Fme yeele hej fJe®eej keÀjôee ®eefnS fkeÀ ke̳ee mesJee he´oeleeDeeW keÀr he´Ceeuer GôekeÀr Deheôer he´Ceeuer kesÀ Deôegªhe nw leLee äe´enkeÀ mesJee ães°e mefnle ke̳ee GôekesÀ keÀe³eõ fôeøheeoôe keÀe mlej GônW mJerkeÀe³eõ nw ~ mesJee he´oelee keÀr ãecelee keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjles mece³e yeQkeÀeW keÀes SkeÀ nr mesJee he´oelee kesÀ meeLe DeeGìmees\meäe J³eJemLeeDeeW kesÀ Deôegf®ele mebkeWÀêCe mes mebyebfOele cegÎeW hej Yer fJe®eej keÀjôee ®eefnS ~ peneb keÀnrb mebYeJe nes, Jeneb yeQkeÀ keÀes Deheôes fôeøkeÀøeeÙ kesÀ meceLeõôe ceW mesJee he´oelee kesÀ mebyebOe ceW mJeleb°e mecerãeeSb Deewj yeeeej keÀe HeÀr[yewkeÀ he´ehle keÀjôee ®eefnS ~

5.4.2 Gf®ele melekeõÀlee kesÀ Debleäeõle mesJee he´oelee kesÀ yeejs ceW GheueyOe meYer met®eôee keÀe cetu³eebkeÀôe Meefceue nesôee ®eefnS ~ GmeceW fôecôefuefKele Meefceue nQ, hejbleg ³en ³enrb lekeÀ merfcele ôenrb nw :-

 • mebfJeoeäele DeJefOe ceW he´mleefJele äeflefJefOe kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe Deewj meceLeõôe nsleg fheíuee DeôegYeJe Deewj ãecelee
 • fJehejrle hefjqmLefle³eeW ceW Yer Jee³eoeW keÀes hetje keÀjôes keÀr fJeÊer³e meg¢Ÿlee Deewj ãecelee
 • keÀejesyeejr he´fleøþe Deewj mebmkeÉÀfle, Deôegheeueôe, fMekeÀe³eleW Deewj Jeleõceeôe ³ee mebYeefJele cegkeÀocee
 • megjãee Deewj DeeblefjkeÀ fôe³eb°eCe, uesKee hejrãee J³eeqhle, met®eôee Deewj fôeäejeôer he´Ceeuer, keÀejesyeej fôejblejlee he´yebOeôe
 • yee¿e lelJe pewmes fpeme DefOekeÀej ães°e ceW mesJee he´oelee keÀe³eõ keÀjlee nw GmekeÀe jepeôewflekeÀ, Dee|LekeÀ, meeceefpekeÀ leLee keÀeôetôer JeeleeJejCe leLee Ssmer Deô³e ÁeìôeeSb pees mesJee keÀe³eõ fôeøheeoôe hej he´YeeJe [eue mekeÀler nQ

 • Deheôes keÀceõ®eefj³eeW kesÀ mebyebOe ceW mesJee he´oelee Üeje Gf®ele melekeõÀlee megfôeq½ele keÀjôee

5.5 DeeGìmees\meäe keÀjej

5.5.1 yeQkeÀ Deewj mesJee he´oelee kesÀ yer®e mebfJeoe keÀes fôe³ebf°ele keÀjôesJeeuer MeleÙ fuefKele keÀjej ceW meeJeOeeôerhetJeõkeÀ hefjYeeføele keÀr peeôer ®eefnS leLee yeQkeÀ kesÀ fJefOe hejceMeõoelee Üeje GôekesÀ keÀeôetôer he´YeeJe SJeb he´Jeleõôer³elee keÀr peeb®e keÀr peeôer ®eefnS ~ Ssmes he´l³eskeÀ keÀjej ceW peesfKeceeW Deewj GônW keÀce keÀjôes keÀr keÀe³eõ ôerfle³eeW hej O³eeôe fo³ee peeôee ®eefnS ~ keÀjej he³eeõhle ªhe mes ue®eruee nes fpememes yeQkeÀ DeeGìmees\meäe hej Gf®ele fôe³eb°eCe yeôee³es jKe mekesÀ leLee keÀeôetôer Deewj fJefôe³eecekeÀ yeeO³eleeDeeW keÀes hetje keÀjôes kesÀ fueS Gf®ele Ghee³eeW kesÀ meeLe oKeue osôes keÀe Gmes DefOekeÀej nes ~ keÀjej ceW hee|ì³eeW, kesÀ yer®e keÀeôetôer mebyebOe keÀe mJeªhe Yer yelee³ee peeôee ®eefnS - DeLeeõled ³en mebyebOe SpeWì, he´Oeeôe ³ee Deô³e he´keÀej keÀe nw ~ mebfJeoe kesÀ kegÀí he´cegKe he´eJeOeeôe fôecôehe´keÀej neWäes -

 • mebfJeoe ceW mheøì ªhe mes ³en hefjYeeføele fkeÀ³ee peeS fkeÀ keÀewôe mer äeflefJefOe³eeb DeeGìmeesmeõ keÀr peeôesJeeuer nQ leLee GôekeÀr Ghe³egÊeÀ mesJee Deewj keÀe³eõ fôeøheeoôe ceeôekeÀ ke̳ee neWäes ~
 • yeQkeÀ keÀes ³en DeJeM³e megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ DeeGìmeesmeõ keÀr peeôesJeeuer äeflefJefOe kesÀ fueS he´emebfäekeÀ mesJee he´oelee kesÀ heeme GheueyOe meYer yefn³eeW, fjkeÀeö[eÙ Deewj met®eôee he´ehle keÀjôes keÀr GmekeÀr ãecelee nw
 • mebfJeoe ceW yeQkeÀ Üeje mesJee he´oelee keÀr fôejblej fôeäejeôer Deewj cetu³eebkeÀôe keÀe he´eJeOeeôe nesôee ®eefnS leefkeÀ keÀesFõ Yer DeeJeM³ekeÀ megOeejelcekeÀ Ghee³e lelkeÀeue fkeÀ³ee pee mekesÀ ~

 • meceeheôe Meleõ Deewj meceeheôe he´eJeOeeôe fôeøheefole keÀjôes keÀr ô³etôelece DeJefOe³eeb, ³efo DeeJeM³ekeÀ mecePee peeS lees, Meefceue keÀr peeôer ®eefnS

 • Ssmes fôe³eb°eCe fpeôemes äe´enkeÀ mebyebOer DeeBkeÀ›eW keÀr äeesheôer³elee leLee megjãee Yebäe keÀjôes Deewj äe´enkeÀ mes mebyebfOele äeeWheôer³e met®eôee uerkeÀ nesôes kesÀ ceeceues ceW mesJee he´oeleeDeeW keÀr os³elee megfôeq½ele nes ~

 • keÀejesyeej keÀr fôejblejlee megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS DeekeÀqmcekeÀ ³eespeôeeSb

 • mesJee he´oelee Üeje DeeGìmeesmeõ keÀr peeôesJeeuer meYer äeflefJefOe ³ee GmekesÀ fkeÀmer Yeeäe kesÀ fueS Ghe keÀebì£keÌìj keÀe Ghe³eesäe keÀjôes kesÀ fueS mebfJeoe ceW yeQkeÀ Üeje hetJeõ Deôegceesoôe/mencefle keÀe he´eJeOeeôe nesôee ®eefnS ~

 • byeQkeÀ Üeje GmekesÀ DeeblefjkeÀ ³ee yee¿e uesKee hejrãekeÀeW Üeje DeLeJee GmekeÀr Deesj mes keÀe³eõ keÀjôes kesÀ fueS fôe³egÊeÀ SpeWìeW Üeje uesKee hejrãee keÀjôes kesÀ leLee yeQkeÀ kesÀ fueS or äe³er mesJee kesÀ meeLe mesJee he´oelee kesÀ mebyebOe ceW keÀr äe³er uesKee hejrãee ³ee mecerãee fjheesìeÙ leLee fôeøkeÀøeeÙ keÀr he´fle³eeb he´ehle keÀjôes kesÀ DefOekeÀej keÀe he´eJeOeeôe nes ~

 • DeeGìmees\meäe keÀjej ceW Ssmes Keb[ Meefceue nesôes ®eefnS fpeôemes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ³ee GmekesÀ Üeje he´efOekeÉÀle J³efÊeÀ³eeW keÀes mesJee he´oelee keÀes or äe³er ³ee GmekesÀ heeme jKer äe³er DeLeJee GmekesÀ Üeje he´esmesme fkeÀ³es äe³es yeQkeÀ kesÀ omleeJespe, uesôeosôeeW kesÀ fjkeÀe[õ leLee Deô³e DeeJeM³ekeÀ met®eôee Gf®ele mece³e kesÀ Yerlej he´ehle keÀr pee mekesÀ ~

 • DeeGìmees\meäe keÀjej ceW Ssmee Keb[ Yer Meefceue nesôee ®eefnS fpemeceW fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ fkeÀmer SkeÀ ³ee DefOekeÀ DefOekeÀefj³eeW ³ee keÀceõ®eefj³eeb ³ee Deô³e J³efÊeÀ³eeW Üeje yeQkeÀ kesÀ mesJee he´oelee Deewj GmekeÀr yefn³eeW leLee Keeles keÀe fôejrãeCe keÀjôes kesÀ DefOekeÀej keÀes mJerkeÀej fkeÀ³ee äe³ee nes ~

 • Ssmes ceeceueeW ceW peneb Yeejle ceW keÀe³eõjle fJeosMer yeQkeÀeW kesÀ fôe³eb°ekeÀ / he´Oeeôe keÀe³eeõue³e Yeejler³e hefj®eeueôeeW mes mebyebfOele äeflefJefOe³eeb DeeGìmeesmeõ keÀjles nQ, GÊeÀ keÀjej ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ³ee GmekesÀ Üeje he´efOekeÉÀle J³efÊeÀ³eeW keÀes yeQkeÀ kesÀ Ssmes omleeJespe, uesôeosôeeW kesÀ fjkeÀe[õ Deewj Deô³e DeeJeM³ekeÀ met®eôee pees mesJee he´oelee Üeje or peeôer nw ³ee mìesj ³ee he´esmesme keÀr peeôer nw, Gf®ele mece³e kesÀ Yerlej he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS Deôegcefle nes~ meeLe nr, keÀjej ceW Ssmee Keb[ Meefceue nesôee ®eefnS, fpemeceW fkeÀmer SkeÀ ³ee DefOekeÀ DefOekeÀefj³eeW ³ee keÀceõ®eefj³eeW ³ee Deô³e J³efÊeÀ³eeW Üeje yeQkeÀ kesÀ mesJee he´oelee Deewj GmekeÀr yefn³eeW leLee Keeles keÀe fôejrãeCe keÀjôes kesÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ DefOekeÀej keÀes mJerkeÀej fkeÀ³ee äe³ee nes ~

 • DeeGìmees\meäe keÀjej ceW ³en Yer he´eJeOeeôe nesôee ®eefnS fkeÀ mebfJeoe meceehle nesôes ³ee meceehle fkeÀ³es peeôes kesÀ yeeo Yer äe´enkeÀ mebyebOer met®eôee keÀr äeesheôer³elee yeôee³es jKer peeSäer~
 • DeeGìmees\meäe keÀjej ceW mesJee he´oelee Üeje omleeJespe Deewj [eìe hefjjãeCe kesÀ fueS Fme mebyebOe ceW yeQkeÀ kesÀ keÀeôetôer /fJefôe³eecekeÀ oef³elJe kesÀ Deôegªhe he´eJeOeeôe nesôee ®eefnS ~
5.6 äeesheôer³elee leLee megjãee

5.6.1 yeQkeÀ hej Deece peôelee keÀe Yejesmee leLee äe´enkeÀ keÀe fJeéeeme yeQkeÀ keÀr qmLejlee leLee he´fleøþe keÀr hetJeeõhesãee nw ~ Deleë yeQkeÀ keÀes ®eefnS fkeÀ Jen Deheôer DefYejãee ceW DeLeJee mesJee he´oelee kesÀ heeme pees Yer äe´enkeÀ mebyebOer peeôekeÀejr nw GmekeÀr megjãee leLee äeesheôer³elee keÀes megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS he´³eeme keÀjs ~

5.6.2 mesJee he´oelee kesÀ mìeHeÀ keÀr äe´enkeÀ mebyebOer peeôekeÀejr lekeÀ hengb®e `peeôeôee DeeJeM³ekeÀ' DeeOeej hej nesôer ®eefnS DeLeeõled hengb®e Gôe ães°eeW lekeÀ merfcele jnôer ®eefnS peneb DeeGìmeesmeõ fkeÀS äeS keÀe³eõ kesÀ fôeøheeoôe kesÀ fueS Jen peeôekeÀejr DeeJeM³ekeÀ nw ~

5.6.3 yeQkeÀ keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ yeQkeÀ kesÀ äe´enkeÀ mes mebyebfOele peeôekeÀejr, omleeJespe, DefYeuesKe leLee hefjmebhefÊe keÀes mesJee he´oelee Deueäe leLee mheøìªhe mes hen®eeôe mekeÀlee nw leefkeÀ peeôekeÀejr keÀr äeesheôer³elee megjfãele jn mekeÀler nw ~ Gme qmLefle ceW peneb mesJee he´oelee DeôeskeÀ yeQkeÀeW kesÀ fueS DeeGìmees\meäe SpeWì keÀe keÀe³eõ keÀjlee nw, Jeneb he´YeeJeMeeuer megjãee Ghee³e yeôeeôes keÀr meeJeOeeôer yejleôer ®eefnS fpememes peeôekeÀejr / omleeJespe, DefYeuesKe leLee hefjmebhefÊe³eeW keÀe Deeheme ceW fceÞeCe ôenrb nesäee ~

5.6.4 yeQkeÀ keÀes mesJee he´oelee keÀr megjãee he×fle³eeW leLee fôe³eb°eCe he´f¬eÀ³eeDeeW keÀr fôe³efcele DeeOeej hej mecerãee leLee fôeäejeôer keÀjôer ®eefnS leLee mesJee he´oelee mes megjãee kesÀ GuuebÁeôeeW keÀr peeôekeÀejr DeJeM³e he´ehle keÀjôer ®eefnS ~

5.6.5 äe´enkeÀ mes mebyebfOele äeesheôer³e peeôekeÀejr kesÀ he´keÀì nesôes leLee megjãee ceW fkeÀmer Yer he´keÀej keÀe GuuebÁeôe nesôes keÀr qmLefle ceW yeQkeÀ keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes lelkeÀeue metf®ele keÀjôee ®eefnS ~ Fme lejn keÀr ÁeìôeeDeeW ceW yeQkeÀ fkeÀmer Yer ãefle kesÀ fueS Deheôes äe´enkeÀeW kesÀ he´fle GÊejoe³er nesäee ~

5.7 he´l³eãe fye¬eÀr SpeWì /he´l³eãe fJeheCeôe SpeWì/ Jemetuer SpeWì keÀr fpeccesoefj³eeb

5.7.1 he´l³eãe fye¬eÀr SpeWì kesÀ fueS Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe (DeeFyerS) Üeje lew³eej keÀr äe³er Dee®eej mebfnlee keÀe he´l³eãe fye¬eÀr SpeWì /he´l³eãe fJeheCeôe SpeWì /Jemetuer SpeWì mes mebyebfOele mebfnlee yeôeeôes kesÀ fueS Ghe³eesäe fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ~ yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ he´l³eãe fye¬eÀr SpeWì /he´l³eãe fJeheCeôe SpeWì /Jemetuer SpeWì keÀes GôekeÀr fpeccesoefj³eeW keÀes, fJeMesøeleë ôe³es äe´enkeÀ yeôeeôee, HeÀesôe keÀjôes keÀe mece³e, äe´enkeÀ mebyebOer peeôekeÀejr keÀr äeesheôer³elee leLee he´mleefJele GlheeoeW keÀr menr MeleÙ yeleeôes Deefo mes mebyebfOele henuegDeeW keÀes meeJeOeeôer leLee mebJesoôeMeruelee mes hetje keÀjôes kesÀ fueS mecetf®ele jrfle mes he´fMefãele fkeÀ³ee äe³ee nw ~

5.7.2 Jemetuer SpeWìeW keÀes GOeej mebyebOer Gf®ele J³eJenej mebfnlee (5 ceFõ 2003 keÀe hefjhe°e yeQhefJefJe. SueFõper.meb. yermer. 104/09.07.007/2002-03) hej fJeÐeceeôe DeôegosMe leLee yekeÀe³es keÀr Jemetuer kesÀ mebyebOe ceW GôekeÀr Deheôer mebfnlee keÀe Yer heeueôe keÀjôee nesäee ~ ³efo yeQkeÀeW keÀr Deheôer mebfnlee ôenrb nw lees GônW keÀce mes keÀce yekeÀe³es keÀr Jemetuer leLee he´fleYetfle kesÀ hegôeäe´õnCe kesÀ mebyebOe ceW Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe keÀr mebfnlee keÀes Deheôeeôee ®eefnS ~ ³en DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ Jemetuer SpeWì Ssmer keÀesFõ keÀejõJeeFõ ôe keÀjW fpememes yeQkeÀ keÀr Fõceeôeoejr leLee he´fleøþe keÀes ãefle hengb®e mekeÀler nw Deewj GônW äe´enkeÀ äeesheôer³elee keÀe keÀ›eFõ mes heeueôe keÀjôee ®eefnS ~

5.7.3 yeQkeÀ leLee GôekesÀ SpeWìeW keÀes Deheôes °eÝCe Jemetuer kesÀ he´³eemeeW ceW fkeÀmer Yer J³efÊeÀ kesÀ fJe©× fkeÀmer Yer he´keÀej keÀr MeeqyokeÀ Oe [eBì-[heì DeLeJee MeejrfjkeÀ Glher›ôe keÀe meneje ôenrb uesôee ®eefnS ~ FôeceW °eÝCekeÀleeõ kesÀ hefjJeej kesÀ meom³eeW, ceO³emLe (jsHeÀjr) leLee GôekesÀ oesmleeW keÀes meeJeõpefôekeÀ ªhe mes Deheceefôele keÀjôee DeLeJee GôekeÀr fôeper fpeôoäer ceW nmleãeshe keÀjôee, OecekeÀr osôes Jeeues leLee yesôeecer HeÀesôe keÀjôee DeLeJee Petþs leLee Ye´ecekeÀ ogøhe´®eej keÀjôee Yer Meefceue nQ ~

5.8 keÀejesyeej keÀr fôejblejlee leLee DeeheelkeÀeuerôe yeneuer (f[eemìj fjkeÀJejr)
³eespeôee keÀe he´yebOeôe

5.8.1 yeQkeÀ keÀes Deheôes mesJee he´oeleeDeeW mes keÀejesyeej keÀr fôejblejlee leLee yeneuer f¬eÀ³eefJefOe³eeW kesÀ he´uesKeôe, GônW yeôeeS jKeôes leLee peeb®e kesÀ fueS SkeÀ meblegfuele {eb®ee fJekeÀfmele leLee mLeefhele keÀjôes keÀr Dehesãee keÀjôer ®eefnS ~ yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ mesJee he´oelee keÀejesyeej fôejblejlee leLee yeneuer ³eespeôee keÀr DeeJefOekeÀ ªhe mes peeb®e keÀjlee nw leLee yeQkeÀ Deheôes mesJee he´oelee kesÀ meeLe meecef³ekeÀ meb³egÊeÀ peeb®e leLee yeneuer DeY³eeme keÀjôes hej Yer fJe®eej keÀjs ~

5.8.2 DeeGìmees\meäe keÀjej keÀr Dehe´l³eefMele meceeqhle DeLeJee mesJee he´oelee kesÀ hefjmeceeheôe mes GlheÄe peesfKece keÀes keÀce keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes Deheôes DeeGìmees\meäe hej Gf®ele mlej keÀe fôe³eb°eCe jKeW leLee Ssmes ceeceueeW ceW Del³eefOekeÀ J³e³e fkeÀS fyeôee leLee

yeQkeÀ kesÀ hefj®eeueôeeW leLee GmekesÀ äe´enkeÀeW keÀes or peeôes Jeeuer mesJeeDeeW ceW fkeÀmer Yer he´keÀej keÀr ©keÀeJeì kesÀ fyeôee Deheôes keÀejesyeej hefj®eeueôeeW keÀes peejr jKeôes kesÀ fueS Gf®ele Ghee³eeW kesÀ meeLe nmleãeshe keÀjôes keÀe DefOekeÀej jKeW ~

5.8.3 SkeÀ meãece DeekeÀqmcekeÀlee ³eepeôee mLeefhele keÀjôes kesÀ fueS, yeQkeÀeW keÀes JewkeÀquhekeÀ mesJee he´oeleeDeeW keÀr GheueyOelee DeLeJee Deeheele qmLefle ceW DeeGìmeesmeõ fkeÀS äeS keÀece keÀes fHeÀj mes yeQkeÀ ceW keÀjôes kesÀ fueS Jeeheme ueeôes keÀr mebYeeJeôee leLee Ssmee keÀjôes ceW pees ueeäele, mece³e Je mebmeeOeôe Ke®eõ neWäes Gme hej fJe®eej keÀjôee ®eefnS ~

5.8.4 DeeGìmees\meäe mes DekeÌmej mesJee he´oelee Üeje or peeôes Jeeuer megfJeOeeDeeW keÀe Ghe³eesäe fkeÀ³ee peelee nw~ yeQkeÀ keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ mesJee he´oelee yeQkeÀ keÀr peeôekeÀejr, omleeJespe leLee DefYeuesKe leLee Deô³e hefjmebhefÊe³eeW keÀes Deueäe keÀjôes keÀr ãecelee jKeles nQ ~ Fmemes ³en megfôeq½ele nesäee fkeÀ he´fleketÀue hefjqmLefle³eeW ceW mesJee he´oelee keÀes foS äeS meYer omleeJespe, uesôeosôe kesÀ DefYeuesKe leLee peeôekeÀejr leLee yeQkeÀ keÀr hefjmebhefÊe³eeW keÀes yeQkeÀ kesÀOe keÀejesyeej kesÀ hefj®eeueôeeW keÀes peejr jKeôes kesÀ fueS mesJee he´oelee kesÀ heeme mes fôekeÀeuee pee mekeÀlee nw DeLeJee fceìe³ee, ôeøì DeLeJee Dehe´³eesp³e yeôee³ee pee mekeÀlee nw ~

5.9 DeeGìmeesmeõ fkeÀS äeS keÀe³eeÙ keÀr fôeäejeôer leLee fôe³eb°eCe

5.9.1 yeQkeÀ kesÀ heeme Deheôes DeeGìmees\meäe keÀe³eeÙ keÀr fôeäejeôer leLee fôe³eb°eCe kesÀ fueS SkeÀ he´yebOeôe mebj®eôee lew³eej nesôer ®eefnS ~ Gmes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ mesJee he´oelee kesÀ meeLe DeeGìmees\meäe keÀjejeW ceW DeeGìmeesmeõ fkeÀS äeS keÀe³eeÙ keÀr GôekesÀ Üeje fôeäejeôer leLee fôe³eb°eCe kesÀ he´eJeOeeôe nesôes ®eefnS ~

5.9.2 meYer cenlJehetCeõ DeeGìmees\meäe keÀe SkeÀ keWÀêr³e DefYeuesKe jnôee ®eefnS pees yeQkeÀ kesÀ yees[õ leLee Jefjøþ he´yebOe leb°e keÀr mecerãee kesÀ fueS lelkeÀeue GheueyOe nes~ Fôe DefYeuesKeeW keÀes legble DeÐeleôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS leLee yees[õ kesÀ meceãe DeOeõJee|øekeÀ mecerãeeSb jKer peeôer ®eefnS ~

5.9.3 yeQkeÀ kesÀ DeeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀeW DeLeJee yee¿e uesKee hejrãekeÀeW Üeje fôe³efcele uesKee hejrãee mes DeeGìmees\meäe J³eJemLee kesÀ fôejrãeCe leLee he´yebOeôe ceW DeheôeeFõ äe³er peesfKece he´yebOe he×fle³eeW keÀr he³eeõhlelee, Deheôes peesfKece he´yebOe {eb®es leLee Fôe foMeefôeo÷MeeW keÀr DehesãeeDeeW keÀe yeQkeÀ Üeje Deôegheeueôe keÀe cetu³eebkeÀôe fkeÀ³ee peeS ~

5.9.4 yeQkeÀeW keÀes keÀce-mes-keÀce Jee|øekeÀ DeeOeej hej mesJee he´oelee keÀr fJeÊer³e leLee hefj®eeueôe qmLefle keÀr mecerãee keÀjôer ®eefnS fpememes GmekeÀr Deheôes DeeGìmees\meäe oef³elJeeW keÀes hetje keÀjles jnôes keÀr ãecelee keÀe cetu³eebkeÀôe nesäee ~ Ssmer Gf®ele meeJeOeeôer mecerãeeDeeW ceW pees mesJee he´oelee mes mebyebfOele mecemle GheueyOe peeôekeÀejr hej DeeOeefjle neWäer, keÀe³eõfôeøheeoôe ceeôekeÀeW, äeesheôer³elee leLee megjãee leLee keÀejesyeej keÀr fôejblejlee keÀes yeôeeS jKeôes keÀr lelhejlee ceW fkeÀmer he´keÀej keÀr fäejeJeì DeLeJee GuuebÁeôe keÀes fJefMeøì ªhe mes oMeeõ³ee peeS ~

5.9.5 fkeÀmer Yer keÀejCe mes keÀjej keÀr meceeqhle nes lees Fmes he´®eefjle fkeÀ³ee peeôee ®eefnS leefkeÀ äe´enkeÀ mesJee he´oelee mes mesJee uesôee peejr ôenrb jKeW ~

5.10 DeeGìmeesmeõ keÀr äe³er mesJeeDeeW mes mebyebfOele fMekeÀe³eleeW keÀe fôeJeejCe

keÀ) yeQkeÀeW keÀes yeQkeÀ ceW nr fMekeÀe³ele fôeJeejCe leb°e mLeefhele keÀjôee ®eefnS leLee FueskeÌì£eöfôekeÀ leLee Ehe´ì fcef[³ee kesÀ ceeO³ece mes GmekeÀe J³eehekeÀ he´®eej keÀjôee ®eefnS ~ yeQkeÀ kesÀ heoôeefcele fMekeÀe³ele fôeJeejCe DefOekeÀejr keÀe ôeece leLee mebhekeõÀ ôebyej he´keÀefMele keÀjôee ®eefnS leLee GmekeÀe J³eehekeÀ he´®eej nesôee ®eefnS ~ heoôeefcele DefOekeÀejr keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ äe´enkeÀeW keÀr he´eceefCekeÀ fMekeÀe³eleeW keÀe DefJeuebye leLee lelhejlee mes fôeJeejCe neslee nw~ ³en mheøìleëoMeeõ³ee peeS fkeÀ yeQkeÀ keÀe fMekeÀe³ele fôeJeejCe leb°e DeeGìmeesmeõ keÀr äe³er Spebmer Üeje or äe³er mesJeeDeeW mes mebyebfOele ceeceueeW hej Yer keÀejõJeeFõ keÀjsäee ~

Ke) meeceeô³eleë, äe´enkeÀeW keÀes fMekeÀe³ele he´mlegle keÀjôes kesÀ fueS 30 foôeeW keÀr mece³e-mercee or peeS ~ yeQkeÀ keÀr fMekeÀe³ele fôeJeejCe f¬eÀ³eefJefOe leLee fMekeÀe³eleeW keÀe GÊej osôes kesÀ fueS fôeOeeõfjle keÀr äe³er mece³e-mercee yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì hej jKer peeS ~

äe) ³efo, fMekeÀe³ele opeõ keÀjôes keÀr leejrKe mes 60 foôeeW kesÀ Yerlej fMekeÀe³elekeÀleeõ keÀes yeQkeÀ mes mebleesøepeôekeÀ peJeeye ôenrb fceuelee nw, lees GmekesÀ heeme Deheôer fMekeÀe³ele /fMekeÀe³eleeW kesÀ fôeJeejCe kesÀ fueS mebyebfOele yeQEkeÀäe ueeskeÀheeue kesÀ keÀe³eeõue³e mes mebhekeõÀ keÀjôes keÀe fJekeÀuhe nesäee ~

5.11 fJeÊer³e Deemet®eôee FkeÀeFõ DeLeJee Deô³e meãece he´efOekeÀefj³eeW keÀes uesôeosôe keÀr fjheesìõ keÀjôee

yeQkeÀ mesJee he´oelee Üeje fkeÀS äeS yeQkeÀ kesÀ äe´enkeÀeW mes mebyebfOele keÀe³eeÙ kesÀ mebyebOe ceW fJeÊer³e Deemet®eôee FkeÀeFõ DeLeJee fkeÀmer Deô³e meãece he´efOekeÀejr keÀes cegêe uesôeosôe fjheesìõ leLee mebfoäOe uesôeosôe fjheesìõ keÀjôes keÀr fpeccesoejr yeQkeÀeW keÀr nesäer ~

6. DeeGìmeesmeõ fkeÀS äeS SpeWì keÀr keWÀêrkeÉÀle met®er

³efo keÀesFõ yeQkeÀ fkeÀmer mesJee he´oelee keÀr mesJeeDeeW keÀes meceehle keÀjlee nw lees mesJee meceeqhle kesÀ keÀejCe mefnle DeeFyerS keÀes metf®ele fkeÀ³ee peeôee ®eefnS ~ DeeFyerS Ssmes mesJee he´oeleeDeeW keÀr mebhetCeõ yeQEkeÀäe GÐeesäe kesÀ fueS SkeÀ meeJeOeeôer met®er jKesäee fpemekeÀe meYer yeQkeÀ Deeheme ceW Ghe³eesäe keÀj mekeWÀäes ~

7. fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr fJeosMer DeeGìmees\meäe

7.1 fJeosMe ceW mesJee he´oeleeDeeW keÀes fôe³egÊeÀ keÀjôes mes yeQkeÀ keÀes osMe mebyebOer peesfKece nes mekeÀlee nw, fpemekesÀ Debleäeõle fJeosMe ceW Dee|LekeÀ, meeceefpekeÀ, jepeôerflekeÀ qmLefle³eW leLee ÁeìôeeDeeW keÀe yeQkeÀ hej he´fleketÀue he´YeeJe he› mekeÀlee nw ~ Ssmer qmLefle³eeB leLee ÁeìôeeSb mesJee he´oelee keÀes yeQkeÀ kesÀ meeLe fkeÀS äeS keÀjej keÀr MeleeÙ keÀes hetje keÀjôes mes jeskeÀ mekeÀler nQ ~ Ssmes DeeGìmees\meäe keÀe³eeÙ ceW nesôes Jeeues osMe mebyebOer peesfKece kesÀ he´yebOeôe kesÀ fueS yeQkeÀ keÀes ®eefnS fkeÀ Jen peesfKece cetu³eebkeÀôe he´f¬eÀ³ee kesÀ oewjeôe leLee fôejblej DeeOeej hej Yer fpeôe osMeeW ceW mesJee he´oelee qmLele nw Gôe osMeeW keÀr mejkeÀejr ôerfle³eeW leLee jepeôerflekeÀ, meeceefpekeÀ, Dee|LekeÀ leLee fJefOekeÀ qmLefle³eeW keÀes O³eeôe ceW ues leLee keÀ›r fôeäejeôer jKes Deewj osMe mebyebOer peesfKece keÀr mecem³eeDeeW hej keÀejõJeeFõ keÀjôes kesÀ fueS meg¢Ÿ f¬eÀ³eefJefOe³eeb mLeefhele keÀjs ~ FmeceW mebkeÀìkeÀeuerôe leLee yefnäeõceôe mebyebOer Gf®ele ôerfle³eeb Meefceue nQ ~ fme×eôleleë, Ssmer J³eJemLeeSb kesÀJeue Gôe hee|ì³eeW kesÀ meeLe nesôer ®eefnS pees Ssmes ães°eefOekeÀej ceW keÀe³eõ keÀjler neW peneB meeceeô³eleë äeesheôer³elee mebyebOer MeleeÙ leLee keÀjejeW keÀe heeueôe fkeÀ³ee peelee nw ~ J³eJemLee keÀes ueeäet keÀjôes Jeeues keÀeôetôe keÀe Yer mheøì GuuesKe nesôee ®eefnS ~

7.2 Yeejle kesÀ yeenj DeeGìmeesmeõ fkeÀS äeS keÀe³ee÷ keÀe meb®eeueôe Fme lejn mes fkeÀ³ee peeS fkeÀ yeQkeÀ kesÀ Yeejle ceW fkeÀS peeôes Jeeues keÀe³eeÙ kesÀ mece³e hej he³eõJesãeCe keÀjôes DeLeJee hegôe|ôeceeõCe keÀjôes kesÀ he´³eemeeW ceW ©keÀeJeì ôe DeeS ~

7.3 Yeejler³e yeQkeÀeW kesÀ fJeosMer hefj®eeueôeeW mes mebyebfOele DeeGìmees\meäe Fôe foMeefôeo÷MeeW leLee cespeyeeôe osMe kesÀ foMeefôeo÷Me, oesôeeW Üeje Meefmele nesäer ~ peneb oesôeeW ceW Deblej nesäee, Jeneb oesôeeW ceW mes pees DefOekeÀ meKle nw, Jen ueeäet nesäee ~ hejbleg peneb foMeefôeo÷Me hejmhej fJejesOer nQ, Jeneb cespeyeeôe osMe kesÀ foMeefôeo÷Me ueeäet neWäes ~

8. fkeÀmer mecetn /cenemecetn kesÀ Yerlej DeeGìmees\meäe

mebyebfOele heeìrõ (DeLeeõled mecetn /cenemecetn kesÀ Yerlej keÀr heeìrõ) keÀes DeeGìmeesmeõ keÀjles mece³e yeQkeÀ Üeje fpeôe peesfKece he´yebOeôe he×fle³eeW keÀes Deheôeeôee Dehesfãele nw Jes Fôe foMeefôeo÷MeeW kesÀ hewje 5 ceW fôe|oøì he×fle³eeW kesÀ meceeôe neWäer ~

9. fJeÐeceeôe /he´mleefJele DeeGìmees\meäe J³eJemLeeDeeW keÀe mJecetu³eebkeÀôe

yeQkeÀ SkeÀ mece³eye× ³eespeôee kesÀ Yerlej Deheôes fJeÐeceeôe DeeGìmees\meäe keÀjejeW keÀe mJecetu³eebkeÀôe keÀjW leLee GônW MerÁe´ nr Ghe³egõÊeÀ foMeefôeo÷MeeW kesÀ Deôegªhe yeôeeSb ~


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष