अधिसूचनाएं

keÀ®®es nrjW kesÀ Dee³eele kesÀ fueS Defäe´ce he´søeCe

DeejyerDeeF/2006-07/278
S her([rDeeFDeej fmejre)hefjhe°e meb.34

cee®eõ 02, 2007

mesJee ceW
meYer he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ ÞesCer I

ceneso³ee/ceneso³e,

keÀ®®es nrjW kesÀ Dee³eele kesÀ fueS Defäe´ce he´søeCe

he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀe O³eeôe petôe 19, 2003 kesÀ S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb.106 kesÀ mebueäôekeÀ kesÀ hewje De.6 Deewj fmelebyej 17, 2003 kesÀ S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb.15 keÀr Deesj DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw fpemekesÀ Deôegmeej he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀes Yeejle ceW fJefMeøì ceeue kesÀ Dee³eele kesÀ fueS fJefôe|oøì MeleeÙ kesÀ DeOerôe yeäewj yeQkeÀ äeejbìr/ mìQ[yeeF uesìj DeeöHeÀ ¬esÀf[ì kesÀ 1,000,000/- (SkeÀ fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej) lekeÀ DeLeJee FmekesÀ mecekeÀãe Defäe´ce he´søeCe keÀjôes keÀr Deôegcefle or äeFõ nw

2. jlôe Deewj peJeenjele ães°e kesÀ mebyebOe ceW fJeÊe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej Üeje äefþle fJeMesøeÿe mefcefle ôes fmeHeÀefjMe keÀr nw fkeÀ keÀ®®es nrjs kesÀ Dee³eele kesÀ fueS Defäe´ce Yegäeleeôe kesÀ mebyebOe ceW Deewj Goej ¢qøìkeÀesCe Deheôee³ee peeS~ fmeHeÀefjMeeW kesÀ DeeOeej hej jlôe Deewj peJeenjele fôe³eeõle mebJeOeõôe hefjøeo ôes [e³eceb[ ì£sE[äe kebÀheôer he´eFJesì fuefceìs[, ³etkesÀ kesÀ DeueeJee keÀ®®es nrjs keÀr heeb®e Keôeôe kebÀhefôe³eeW DeLeeõled, (i) jF³ees fìôìes, ³etkesÀ; (ii) yerS®eher fyequueìôe, Deeömì£sfue³ee ; (iii) Sqô[³ecee, Fõ.her. Debäeesuee; (iv) Sue£esmee, jfMe³ee; Deewj (v) äeesKejôe, jfMe³ee, mes keÀ®®es nrjs Dee³eele keÀjôes kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ mes mebhekeõÀ fkeÀ³ee nw fpeôekesÀ fueS yeäewj yeQkeÀ äeejbìr kesÀ Defäe´ce Yegäeleeôe fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~

3. he´f¬eÀ³ee keÀes Deewj DefOekeÀ Goej Deewj keÀ®®es nrjeW kesÀ fôe³eeõle keÀes Deewj megfJeOeepeôekeÀ yeôeeôes nsleg he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀes Deye mes fôecôefuefKele Keôeôe kebÀhefôe³eeW mes Yeejle ceW keÀ®®es nrjs kesÀ Dee³eele kesÀ fueS yeäewj fkeÀmer mercee Deewj fkeÀmer Dee³eelekeÀ (fkeÀmer mejkeÀejr ães°e keÀr kebÀheôer DeLeJee Yeejle mejkeÀej/ jep³e mejkeÀejeW kesÀ fkeÀmer fJeYeeäe/ Ghe¬eÀce mes Flej) Üeje yeäewj yeQkeÀ äeejbìr DeLeJee mìQ[yeeF uesìj DeeöHeÀ ¬esÀf[ì kesÀ Defäe´ce he´søeCe keÀr Deôegcefle or äeFõ nw, DeLeeõled
i. [e³eceb[ ì£sE[äe kebÀheôer he´eFJesì fuefceìs[, ³etkesÀ
ii. jF³ees fìôìes, ³etkesÀ,
iii. yerS®eher fyequueìôe, Deeömì£sfue³ee,
iv. Sqô[³ecee, Fõ.her. Debäeesuee,
v. Sue£esmee, jfMe³ee, Deewj
vi. äeesKejôe, jfMe³ee

4. Defäe´ce he´søeCe keÀr Deôegcefle osles mece³e he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ fôecôefuefKele keÀes megfôeq½ele keÀjW :
i. Dee³eelekeÀ Fme mebyebOe ceW jlôe Deewj peJeenjele fôe³eeõle mebJeOeõôe hefjøeo Üeje Deôegceesfole keÀr peeôesJeeuer met®er kesÀ Deôegmeej keÀ®®es nrjs keÀe ceeô³eleehe´ehle mebmeeOekeÀ (he´esmesmej) nes leLee fôe³eeõle Jemetuer keÀe GmekeÀe fheíuee keÀe³eõfôeøheeoôe jskeÀe[õ De®íe nes;
ii. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ Deheôes JeefCeqp³ekeÀ fôeCeõ³e kesÀ DeeOeej hej uesôeosôe keÀr me®®eeFõ mes Deeéemle nesôes kesÀ yeeo nr uesôeosôe keÀjlee nw;
iii. Defäe´ce Yegäeleeôe fye¬eÀr keÀjej kesÀ Deôegmeej nr fkeÀS peeôes ®eefnS leLee mebyebfOele kebÀheôer kesÀ Keeles ceW nr, pees Debflece fnleefOekeÀejr nw fkeÀS peeôes ®eefnS ôe fkeÀ meebK³eebfkeÀle uesKes ³ee Deô³eLee kesÀ ceeO³ece mes~ FmekesÀ DeueeJee ³en megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS he³eeõhle meeJeOeeôer yejler peeôer ®eefnS fkeÀ fJehejrle he´keÀej kesÀ (keÀeqôHeÌuekeÌì) nrjeW kesÀ fôe³eeõle kesÀ fueS he´søeCe ôenrb fkeÀ³ee peelee nw~
iv. Yeejler³e Dee³eelekeÀ kebÀheôer Deewj mecegêheejr³e kebÀhefôe³eeW kesÀ fueS he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ Deheôes äe´enkeÀeW keÀes peefôeS Deewj ³eLeesf®ele lelhejlee keÀe Fmlesceeue keÀjlee nw; leLee
v. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ Fme mebyebOe ceW peejr DefOefôe³ece/ fôe³eceeW/ fJefôe³eceeW/ fôeosMeeW kesÀ Deôegmeej Dee³eelekeÀ Üeje osMe ceW keÀ®®es nrjeW kesÀ Dee³eele kesÀ he´ceeCe ceW fyeue DeeöHeÀ Sôì£r/ omleeJespe he´mlegle keÀjlee nw~

5. meeJeõpefôekeÀ ães°e DeLeJee Yeejle mejkeÀej /jep³e mejkeÀej kesÀ fJeYeeäe/ Ghe¬eÀce/ ceW Dee³eelekeÀ kebÀheôer kesÀ ceeceues ceW, peneb jefMe 100,000/- DecejrkeÀr [eöuej (SkeÀ meew neej DecejrkeÀr [eöuej cee°e) mes DefOekeÀ ³ee GmekesÀ mecekeÀãe nw, he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ keÀflehe³e MeleeÙ Deewj fJeÊe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej mes yeQkeÀ äeejbìr kesÀ fJefMeøì ítì kesÀ DeOerôe Defäe´ce he´søeCe keÀr Deôegcefle os mekeÀlee nw~

6. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀes yeäewj yeQkeÀ äeejbìr DeLeJee mìQ[yeeF uesìj DeeöHeÀ ¬esÀf[ì kesÀ fkeÀS äeS meYer Defäe´ce he´søeCeeW keÀr fjheesìõ peneb Defäe´ce Yegäeleeôe keÀr jefMe 5,000,000/- DecejrkeÀr [eöuej (heeb®e fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej cee°e) kesÀ mecekeÀãe ³ee Gmemes DefOekeÀ nw, cegK³e cenehe´yebOekeÀ, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, fJeosMer cegêe fJeYeeäe, J³eeheej he´Yeeäe, kesÀêr³e keÀe³eeõue³e, Decej YeJeôe, mej her.Sce.jes[, HeÀesìõ, cegbyeFõ 400001 keÀes DeOeõJee|øekeÀ DeeOeej hej he´l³eskeÀ Jeøeõ fmelebyej Deewj cee®eõ kesÀ Deble ceW mebueäôe HeÀece÷ì ceW pecee keÀjôer nw~ fjheesìõ pecee keÀjôes keÀr Debflece leejrKe he´l³eskeÀ DeOeõJeøeõ keÀr meceeqhle kesÀ yeeo 15 kewÀueC[j foJeme neWäes~

2. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer-I yeQkeÀ Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW~

3. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle Dehesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ nes, hej he´fleketÀue he´YeeJe [eues yeäewj nw~

YeJeor³e

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


mebueäôekeÀ

S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb.34 foôeebkeÀ cee®eõ 02, 2007]

. . . . . . . keÀes meceehle DeJefOe kesÀ fueS keÀ®®es nrjeW kesÀ Dee³eele kesÀ fueS yeQkeÀ äeejbìr
DeLeJee mìQ[yeeF uesìj DeeöHeÀ ¬esÀf[ì kesÀ fyeôee Defäe´ce he´søeCe, peneb Defäe´ce keÀr jefMe
5 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej kesÀ mecekeÀãe DeLeJee Gmemes DefOekeÀ nes, keÀe fJeJejCe

¬eÀce meb.

kebÀheôer keÀe ôeece

Dee³eelekeÀ kebÀheôer keÀe ôeece Deewj DeeFFõmer meb.

yeQkeÀ äeejbìr/mìQ[yeeF uesìj DeeöHeÀ ¬esÀf[ì kesÀ fyeôee Defäe´ce Yegäeleeôe keÀr jefMe

ke̳ee Dee³eele kesÀ meeã³e ceW omleeJespe he´mlegle fkeÀS äeS nQ

1.

[e³eceb[ ì£sE[äe kebÀheôer he´eFJesì fuefceìs[, ³etkesÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

jF³ees fìôìes, ³etkesÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

yerS®eher fyequueìôe, Deeömì£sfue³ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sqô[³ecee, Fõ.her. Debäeesuee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sue£esmee, jfMe³ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

äeesKejôe, jfMe³ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 


he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ keÀe ôeece :
he´efOekeÉÀle J³eeheejr ketÀì (12 DebkeÀeW keÀe):
yeQkeÀ kesÀ he´efOekeÉÀle DefOekeÀejr keÀe nmleeãej :
foôeebkeÀ
cegnj:


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष