अधिसूचनाएं

fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ he´fleYetflekeÀjCe Deewj hegôeme¥j®eôee leLee he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece(SRFAESI Act) keÀr Oeeje 3(4) kesÀ Debleäeõle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme

YeefjyeQ/2006-2007/346
äewyeQhefJe.(ôer.he´Yee.) mer.mer. 5 /SCRC/10.30.000/2006-2007

25 Dehe´wue 2007

meYer hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeB

fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ he´fleYetflekeÀjCe Deewj hegôeme¥j®eôee leLee he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece(SRFAESI Act) keÀr Oeeje 3(4) kesÀ Debleäeõle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme

hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW Üeje fleceenr fJeJejCe keÀe he´mleglerkeÀjCe

 

fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ he´fleYetflekeÀjCe Deewj hegôeme¥j®eôee leLee he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece (SRFAESI Act), 2002 keÀr Oeeje 12 S Üeje Gmes he´oÊe MefÊe³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ SleÜeje Deheôes heeme hebperkeÉÀ le he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW Deewj hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW kesÀ fueS fleceenr fJeJejCe mebueäôe HeÀece÷ì DeLeeõle SmemerDeejmer 1 leLee SmemerDeejmer 2 ceW he´mlegle keÀjôes kesÀ fueS fJefôe|oøì keÀjlee nw ³es fJeJejCe mebyebfOele fleceenr keÀr meceeqhle mes 15 foôe kesÀ Yerlej äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe, keWÀêr³e keÀe³eeõue³e, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, otmejr cebfpeue, yer - EJeäe, fJeée J³eeheej keWÀê, keWÀê -1, keÀHeÀ hejs[, keÀesueeyee, cegbyeFõ-400005 keÀes he´mlegle fkeÀS peeSb~ Fme he´keÀej keÀe henuee fJeJejCe cee®eõ 2007 keÀes meceehle fleceenr kesÀ fueS he´mlegle fkeÀ³ee peeS~

keÉÀhe³ee heeJeler YespeW~

YeJeor³e

(her. keÉÀøCecet|le)

he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀSmemerDeejmer
1

De|pele, he´fleYetflekeÉÀle leLee hegôeme¥jf®ele hefjmebhefÊe³eeW keÀe fleceenr fJeJejCe

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer (Smemer)/hegôeme¥j®eôee kebÀheôer (Deejmer) keÀe ôeece:-----------------------------

(jefMe ueeKe ©heS ceW )

¬eÀ.

y³eesje

pewmee fôecôefuefKele
leejrKe keÀes fjheesìõ
fkeÀ³ee äe³ee
(1)

fleceenr kesÀ
oewjeôe qmLefle
(2)

fôecôefuefKele leejrKe
keÀes ³eesäe (1+2)

1

yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes De|pele
hefjmehebfÊe³eeW keÀe yenr cetu³e

     

2

Smemer/Deejmer Üeje Depeõôe keÀr ueeäele

     

2(keÀ)

GÊeÀ 2 ceW mes yeeb[eW Deewj f[yeW®ejeW keÀes
peejr keÀjkesÀ Deoe keÀr äeFõ ãeflehet|le

     

2(Ke)

GÊeÀ 2 ceW mes ôekeÀo Deoe keÀr äeFõ ãeflehet|le

     

3

GÊeÀ 1 ceW mes he´fleYetflekeÀjCe kesÀ fueS ô³eeme
keÀes Deblefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀe cetu³e

     

4

peejr he´fleYetfle jmeroeW (SmeDeej)keÀr jefMe

     

5

GÊeÀ 4 ceW mes fye¬esÀlee yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW
Üeje DefYeoÊe he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

     

6

GÊeÀ 4 ceW mes fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀeW Üeje
DefYeoÊe he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

     

7

GÊeÀ 4 ceW mes hee°e mebmLeeäele ¬esÀleeDeeW (QIB) Üeje
DefYeoÊe he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

     

8

GÊeÀ 4 ceW mes Smemer/Deejmer Üeje DefYeoÊe
he´fleYetfle jmeroeW keÀr jefMe

     

9

GÊeÀ 4 ceW mes he´fleYetfle jmeroeW keÀr hetCeõle:
Deoe keÀr äeFõ/fJeceesf®ele(redeemed) jefMe

     

10

GÊeÀ 4 ceW mes he´fleYetfle jmeroeW keÀr DebMele:
Deoe keÀr äeFõ/fJeceesf®ele jefMe

     

11

GÊeÀ (1) ceW mes hegôeme¥jf®ele hefjmebhefÊe³eeW keÀe
kegÀue cetu³e fpemeceW he´fleYetflekeÀjCe kesÀ yeeo
hegôeme¥jf®ele hefjmebhefÊe Meefceue nw

     


leejrKe

DefOekeÉÀle nmleeãejkeÀleeõ keÀe ôeece--------------------------

(nmleeãej SJeb cegnj)SmemerDeejmer
2

De|pele, he´fleYetflekeÉÀle leLee hegôeme¥jf®ele hefjmebhefÊe³eeW keÀe fleceenr fJeJejCe

yeQkeÀ-Jeej (bank-wise) (kegÀue)

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer (Smemer)/hegôeme¥j®eôee kebÀheôer (Deejmer) keÀe ôeece:-----------------------------

(jefMe ueeKe ©heS ceW )

yeQkeÀ/fJeÊer³e mebmLee keÀe

ôeece

yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes De|pele hefjmebhefÊe³eeW keÀe yenr cetu³e

Depeõôe cetu³e

De|pele hefjmebfÊe³eeW ceW mes fJeceesf®ele/ Deoe keÀr äeFõ (redemmed) jefMe

yekeÀe³ee(Mesøe)

   

ôekeÀo

yeeb[/f[yeW®ej

   

1

2

3

4

5

6

           
           
           

³eesäe

         

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष