अधिसूचनाएं

he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes GOeej hej foMee-fôeo÷Me - mebMeesfOele

YeefjyeQ / 2007-08 / 121
äe´eDee°eÝfJe.meb.DeejDeejyer.yermer. 20 / 03.05.33/2007-08

22 Deäemle 2007

DeO³eãe

meYer ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ

ceneso³e,

he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes GOeej hej foMee-fôeo÷Me - mebMeesfOele

Jeøeõ 2005-06 kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e ceW, pewmes fkeÀ ÁeesøeCee keÀr äeFõ Ler, he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes GOeej mes mebyebfOele fôeOeeõjCeeW keÀes mebMeesfOele fkeÀ³ee äe³ee leLee mece³e-mece³e hej fJefYeÄe ôe³es ães°e Meefceue fkeÀS äeS — ³en ceeôee pee jne nw fkeÀ ães°eeW ceW fJemleej kesÀ keÀejCe SkeÀeäe´lee ceW keÀcer DeeFõ nw hee°elee mebyebOer ceeôeob[eW leLee Deô³e mebyebfOele henuegDeeW keÀr Deeäes Deewj mecerãee keÀjôes kesÀ fueS Yer megPeeJe he´ehle ngS nQ~ meeLe nr, ³en Yer lekeõÀ fo³ee äe³ee nw fkeÀ he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle Meefceue nesôes kesÀ fueS kesÀJeue Jes ães°e hee°e nesôes ®eefnS pees peôemebK³ee kesÀ ye›s fnmmes , keÀceeesj JeäeeÙ Deewj jeseäeej he´Oeeôe ães°eeW pewmes keÉÀføe, Del³eble ueÁeg Deewj ueÁeg GÐece keÀes he´YeefJele keÀjles neW~

2. Fme mebyebOe ceW, he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej kesÀ fôeOeeõjCe keÀes peejr jKeôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee keÀr peeb®e , he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀe äeþôe keÀjôes Jeeues Keb[es, ueã³eeW Deewj Ghe-ueã³eeW Deefo mefnle he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes GOeej hej Jeleõceeôe ôerfle keÀr mecerãee leLee Fme mebyebOe ceW DeeJeM³ekeÀ hefjJeleõôe, ³efo keÀesFõ nes, keÀr fmeHeÀefjMe keÀjôes nsleg fjeJeõ yeQkeÀ ceW SkeÀ DeeblefjkeÀ keÀe³eõkeÀejr oue (DeO³eãe : Þer mer.Sme.cet|le) keÀe äeþôe fkeÀ³ee äe³ee Lee~ yeQkeÀeW, fJeÊer³e mebmLeeôeeW, äewj- yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW, GÐeesäeeW kesÀ mebÁeeW, cerf[³ee , peôelee leLee Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe mes he´ehle fìhhefCe³eeW / fmeHeÀefjMeeW kesÀ hefjhe´sã³e ceW oue keÀr fmeHeÀefjMeeW keÀr peeb®e keÀr äeFõ Deewj leoôegmeej he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes GOeej hej foMee-fôeo÷MeeW keÀes mebMeesfOele fkeÀ³ee äe³ee — fJemleÉle mebMeesfOele foMee-fôeo÷Me mebueäôe nQ~

3. Fôe foMee-fôeo÷MeeW ceW J³eqøì, ueÁeg Deewj ceO³ece GÐece fJekeÀeme DefOefôe³ece, 2006 kesÀ Deôegmeej ueÁeg Deewj J³eqøì GÐece keÀr mebMeesfOele hefjYeeøee keÀes fJe®eej ceW fue³ee äe³ee nw~

4. mebMeesfOele foMee-fôeo÷Me lelkeÀeue ueeäet neWäes~ ³efo fkeÀmer ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ keÀes he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e kesÀ mebMeesfOele foMee fôeo÷MeeW kesÀ Deôegheeueôe ceW keÀesFõ keÀfþôeeFõ nes lees Jen Ghe³egÊeÀ keÀejCeeW mefnle Deôegheeueôe nsleg mece³e-mercee kesÀ Yerlej Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e (äe´eDee°eÝfJe) mes mebhekeõÀ keÀj mekeÀlee nw~

 

 

5. nce he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes Defäe´ce hej [eìe he´mlegle keÀjôes kesÀ fueS DeOeõ-Jee|øekeÀ leLee Jee|øekeÀ fJeJejfCe³eeW kesÀ mebMeesfOele he´e©he Deueäe mes he´sføele keÀj jns nQ~

6. keÉÀhe³ee he´eqhle - met®eôee nceejs mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³eeW keÀes oW~

YeJeor³e
( mer.Sme.cet|le )
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष