अधिसूचनाएं

ôekeÀor DeenjCe SJeb peceejefMe mebyebOer peeôekeÀejr nsleg SìrSce kesÀ he´³eesäe hej äe´enkeÀeW Üeje os³e MegukeÀ

YeefjyeQ/2007-2008/260
[rherSmeSme.meb.1405/02.10.02/2007-2008

10 cee®eõ 2008

DeO³eãe/cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr

(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW mefnle meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ)

ceneso³e/ceneso³ee

ôekeÀor DeenjCe SJeb peceejefMe mebyebOer peeôekeÀejr nsleg
SìrSce kesÀ he´³eesäe hej äe´enkeÀeW Üeje os³e MegukeÀ

yeQEkeÀäe uesôe-osôe keÀr meghegoõäer he´Ceeuer kesÀ ªhe ceW Yeejle ceW SìrSce keÀe he´®eueôe yengle nr cenlJehetCeõ nes äe³ee nw Deheôer hengb®e yeŸeôes kesÀ fueS yeQkeÀeW Üeje SìrSce ueäeeS peeles jns nQ~ SkeÀ Deesj lees SìrSce mes äe´enkeÀeW keÀes keÀFõ lejn kesÀ yeQEkeÀäe keÀejesyeej keÀr megfJeOee jnler nw, Jenrb otmejr Deesj, FmekeÀr cegK³e Ghe³eesfäelee ôekeÀor DeenjCe Deewj peceejefMe mebyebOer peeôekeÀejr he´ehle keÀjôes kesÀ fueS nw~ fomebyej 2007 kesÀ Deble keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej Yeejle ceW ueäeeS äeS SìrSce GhekeÀjCeeW keÀr mebK³ee 32,342 Ler~ Deheôes MeeKee leb°e kesÀ Deôegªhe, ye›s yeQkeÀeW ôes p³eeoe mebK³ee ceW SìrSce ueäeeS nQ~ DefOekeÀebMe yeQkeÀ Ssmes mLeeôeeW hej SìrSce ueäeeôee hemebo keÀjles nQ peneb GôekesÀ äe´enkeÀeW keÀr mebK³ee p³eeoe nes ³ee DefOekeÀefOekeÀ Ghe³eesäe nesôes keÀr mebYeeJeôee nes~ meghegoõäer he´Ceeuer kesÀ ªhe ceW SìrSce kesÀ Ghe³eesäe keÀes yeŸeJee osôes kesÀ he´³eespeôe mes yeQkeÀeW ôes Deô³e yeQkeÀeW kesÀ meeLe fÜ-heãer³e ³ee yeng-heãer³e J³eJemLeeSb Yer keÀr nQ leefkeÀ Deblej-yeQkeÀ SìrSce leb°e GheueyOe nes mekesÀ~

2. pewmee fkeÀ fJefole nw, Fme mebyebOe ceW äe´enkeÀeW mes Jemetue keÀr peeôes Jeeuer jefMe nj yeQkeÀ ceW Deueäe-Deueäe nw Deewj uesôe-osôe kesÀ fueS he´³egÊeÀ SìrSce ôesìJekeõÀ kesÀ DeeOeej hej Yer FmeceW Deblej nw~ HeÀuemJeªhe, peye keÀesFõ äe´enkeÀ otmejs yeQkeÀ kesÀ SìrSce keÀe he´³eesäe keÀjlee nw, lees Defäe´ce leewj hej Gmes ³en peeôekeÀejr ôenrb nesler fkeÀ fkeÀme SìrSce uesôeosôe kesÀ fueS Gmemes fkeÀleôee MegukeÀ Jemetuee peeSäee~ Ssmer qmLefle ceW fkeÀmer Deô³e yeQkeÀ keÀe SìrSce Ghe³eesäe keÀjôes kesÀ ceeceues ceW äe´enkeÀ keÀes meeceeô³eleë fn®ekeÀ nesler nw~ FmefueS, ³en peªjr nw fkeÀ GÊeÀ ceeceues ceW p³eeoe heejo|Melee megfôeq½ele keÀr peeS~

3. Fme mebyebOe ceW, Deblejeõøì£r³e DeôegYeJe ³en jne nw fkeÀ ³etkesÀ, peceõôer Deewj He´Àebme pewmes osMeeW ceW JneFì SìrSce ³ee yeQkesÀlej FkeÀeF³eeW Üeje meb®eefuele SìrSce GhekeÀjCeeW mes ôekeÀor-DeenjCe keÀes íes›keÀj osMe kesÀ yeekeÀr meYer SìrSce äe´enkeÀeW keÀes ôeëMegukeÀ GheueyOe nQ~ Deblejeõøì£r³e leewj hej, Fme yeele keÀe Yer he´³eeme ®eue jne nw fkeÀ meeJeõpefôekeÀ ôerfle kesÀ ¢qøìkeÀesCe mes ³en Dehesfãele nw fkeÀ MegukeÀ mebj®eôee, fkeÀmer fôe³eb°ekeÀ Üeje fôe³ebf°ele keÀr peeS~ Fme mebyebOe ceW DeeoMeõ qmLefle lees ³en nesäer fkeÀ keÀesFõ Yer äe´enkeÀ, osMe ceW GheueyOe meYer SìrSce GhekeÀjCeeW keÀe ôeëMegukeÀ he´³eesäe keÀj mekesÀ fpemekesÀ fueS yeQkeÀeW keÀr Deesj mes menkeÀejr DeeOeej hej ô³ee³emebäele henue keÀr peeS~

4. Fmes O³eeôe ceW jKeles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes Deheôer JesyemeeFì hej SkeÀ ¢qøìkeÀesCe he°e (She´es®e heshej) he´mlegle fkeÀ³ee Lee fpeme hej peôelee kesÀ DefYecele Deecebf°ele fkeÀS äeS Les~ he´ehle DefYeceleeW keÀe fJeMuesøeCe fkeÀ³ee äe³ee~ he´ehle he´fle-met®eôee kesÀ DeeOeej hej he´mleefJele mesJee-MegukeÀ keÀr SkeÀ ªhejsKee lew³eej keÀr äeFõ fpemes meYer yeQkeÀeW Üeje fôecôeeôegmeej ueeäet fkeÀ³ee peeSäee :

¬eÀ.meb.

mesJee

 

MegukeÀ

(1)

fkeÀmer Yer he´³eespeôe nsleg Deheôes SìrSce keÀe he´³eesäe

 

ôeëMegukeÀ
(lelkeÀeue he´YeeJe mes)

(2)

peceejefMe peeôeôes kesÀ fueS Deô³e yeQkeÀ kesÀ SìrSce keÀe Ghe³eesäe

 

ôeëMegukeÀ
(lelkeÀeue he´YeeJe mes)

(3)

ôekeÀor-DeenjCe kesÀ he´³eespeôe mes Deô³e yeQkeÀ kesÀ SìrSce keÀe Ghe³eesäe

 

keÀesFõ Yer yeQkeÀ 23 fomebyej 2007 keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej ueeäet (DeejyerDeeFõ JesyemeeFì hej She´es®e heshej peejr nesôes keÀr leejrKe) MegukeÀ ceW keÀesFõ JeÉf× ôenrb keÀjsäee~

pees yeQkeÀ he´fle uesôe-osôe 20/- ©he³es mes p³eeoe MegukeÀ Jemetue keÀj jns nQ, Jes 31 cee®eõ 2008 lekeÀ Deheôer DefOekeÀlece MegukeÀ oj keÀes ÁeìekeÀj he´fle uesôeosôe 20/- ©he³es keÀjW~

SkeÀ Dehe´wue 2009 mes ôeëMegukeÀ~

 

5. Ghe³egõÊeÀ (1) Deewj (2) ceW GquuefKele mesJeeDeeW kesÀ fueS, fkeÀmer Yer Merøeõ kesÀ Debleäeõle äe´enkeÀeW hej keÀesFõ MegukeÀ ôenrb ueäee³ee peeSäee leLee GÊeÀ mesJee hetCeõle³ee ôeëMegukeÀ jnsäer~
6. Ghe³egõÊeÀ mesJee mebK³ee (3) kesÀ fueS Fbfäele 20/- ©he³es keÀr jefMe ceW meYer Deô³e MegukeÀ Meefceue nQ Deleë DeenjCe keÀr jefMe hej O³eeôe foS yeäewj fkeÀmer Yer Deô³e Merøeõ kesÀ Debleäeõle äe´enkeÀ mes keÀesFõ Deô³e MegukeÀ Jemetue ôenrb fkeÀ³ee peeSäee~
7. fôecôeebfkeÀle he´keÀej kesÀ ôekeÀor DeenjCeeW nsleg mesJee-MegukeÀ keÀe fôeOeeõjCe yeQkeÀ mJe³eb keÀjW :
(keÀ) ¬esÀf[ì keÀe[õ kesÀ pefjS ôekeÀor-DeenjCe
(Ke) fJeosMe ceW ueäes fkeÀmer SìrSce mes ôekeÀor DeenjCe~
8. keÉÀhe³ee hefjhe°e keÀr heeJeler oW~ Fme yeejs ceW DeehekeÀr MeeKeeDeeW keÀes peejr hefjhe°e keÀr SkeÀ he´fle fôekeÀì YefJeø³e ceW nceW he´sføele keÀjW~

YeJeor³e

(De©Ce hemejr®ee)
cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष