Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

Jeøeõ 2007-08 kesÀ fueS Jee|øekeÀ ôerfle keÀr ceO³eeJefOe mecerãee : yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ Jemetuer SpeWì

DeejyerDeeF/2007-08/296
yeQhefJefJe. meb. SueFõper. yermer. 75/09.07.005/2007-08

24 Dehe´wue 2008
4 JewMeeKe 1930 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e

Jeøeõ 2007-08 kesÀ fueS Jee|øekeÀ ôerfle keÀr ceO³eeJefOe mecerãee : yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ Jemetuer SpeWì

keÉÀhe³ee Deehe Jeøeõ 2007-08 kesÀ fueS Jee|øekeÀ ôerfle keÀr ceO³eeJefOe mecerãee keÀe hewje 172 Deewj 173 osKeW fpeôekeÀr he´fle mebueäôe nw fheíues kegÀí foôeeW mes Jemetuer SpeWìeW keÀr fôe³egfÊeÀ kesÀ mebyebOe ceW yeQkeÀeW kesÀ fKeueeHeÀ fJeJeeo Deewj cegkeÀoceeW keÀr yeŸr ngFõ mebK³ee keÀes osKeles ngS ³en cenmetme fkeÀ³ee pee jne nw fkeÀ Fme mebyebOe ceW he´fleketÀue he´®eej mes hetjs yeQEkeÀäe ães°e keÀr he´fleøþe keÀes äebYerj Keleje hewoe nes mekeÀlee nw ~ Deleë Yeejle ceW yeQkeÀeW Üeje Jemetuer SpeWìeW keÀr fôe³egfÊeÀ mes mebyebfOele ôerfle, hefjheeìr Deewj he´f¬eÀ³ee keÀr mecerãee keÀjôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee GlheÄe ngFõ nw ~ Fme heÉøþYetfce ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes he´eªhe foMeefôeo÷Me peejr fkeÀS Les pees meYer mebyebfOeleeW kesÀ DefYeceleeW kesÀ fueS JesyemeeFì hej jKes äe³es Les ~ yeQkeÀeW/J³efÊeÀ³eeW/mebäeþôeeW kesÀ J³eehekeÀ ães°e mes he´ehle HeÀr[yewkeÀ kesÀ DeeOeej hej he´eªhe foMeefôeo÷MeeW keÀes mecegf®ele ªhe mes mebMeesfOele fkeÀ³ee äe³ee nw Deewj Debflece foMeefôeo÷Me fôecôeeôegmeej nQ :

Jemetuer SpeWìeW keÀr fôe³egfÊeÀ

2. yeQkeÀeW keÀes ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes Jemetuer SpeWì fôe³egÊeÀ keÀjles mece³e fôecôefuefKele fJeMesøe henuegDeeW keÀes O³eeôe ceW jKeW :

 1. Fôe foMeefôeo÷MeeW ceW `SpeWì' ceW yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ Spesqôme³eeW Deewj mebyebfOele Spesqôme³eeW kesÀ SpeWìeW/ keÀceõ®eefj³eeW keÀe meceeJesMe nw~
 2. yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes Jemetuer SpeWìeW keÀr fôe³egfÊeÀ kesÀ fueS meeJeOeeôer ³egÊeÀ he´f¬eÀ³ee DeheôeeSb fpemeceW Deô³e yeeleeW kesÀ meeLe-meeLe Jemetuer he´f¬eÀ³ee ceW mebueäôe J³efÊeÀ³eeW kesÀ mebyebOe ceW meeJeOeeôer jKeôes keÀe he´eJeOeeôe nes ~ Gf®ele meeJeOeeôer³egÊeÀ he´Ceeuer meeceeô³eleë 3 ôeJebyej 2006 kesÀ hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. yerher. 40/21.04.158/2006-07 Üeje fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe mebyebOer Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr foMeefôeo÷MeeW kesÀ Deôegªhe nesôes ®eefnS ~ meeLe nr, yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀj uesôee ®eefnS fkeÀ Jemetuer he´f¬eÀ³ee ceW GôekesÀ Üeje fôe³egÊeÀ SpeWì, Deheôes keÀceõ®eefj³eeW kesÀ hetJeõJeÉÊeeW keÀe mel³eeheôe keÀjles nQ, fpemeceW hetjr meeJeOeeôer kesÀ ªhe ceW jeseäeej hetJeõ hegfueme mel³eeheôe keÀe meceeJesMe nes ~ hetJeõJeÉÊeeW keÀe hegôeë mel³eeheôe keÀjôes keÀr DeeJefOekeÀlee kesÀ yeejs ceW yeQkeÀ fôeCeõ³e ues mekeÀles nQ ~
 3. yeQkeÀeW Üeje fJefOeJeled met®eôee Deewj Ghe³egÊeÀ he´efOekeÀej megfôeq½ele keÀjôes keÀr ¢qøì mes GônW ®eefnS fkeÀ Jes Jemetuer SpeWìeW keÀes ®etkeÀ kesÀ ceeceues Yespeles mece³e °eÝCekeÀleeõ keÀes Yer Jemetuer Spesômer kebÀhefôe³eeW kesÀ y³eesjs metf®ele keÀjW ~ meeLe nr, kegÀí ceeceueeW ceW Ssmee nes mekeÀlee nw fkeÀ DemJerkeÀej fkeÀ³es peeôes/DeôegheueyOelee/ìeueceìesue kesÀ keÀejCe Jemetuer Spesômer mes mebyebfOele y³eesjs °eÝCekeÀleeõ keÀes he´ehle ôenrb ngS neW ~ Deleë ³en Gf®ele nesäee fkeÀ SpeWì Yer mebyebfOele ôeesfìme leLee mebyebfOele yeQkeÀ mes he´ehle he´efOekeÀej he°e keÀr he´fle leLee yeQkeÀ DeLeJee Spesômer HeÀceõ/kebÀheôer Üeje GônW peejr fkeÀ³ee äe³ee hen®eeôe he°e Deheôes meeLe ues peeSb ~ meeLe nr, peneb Jemetuer he´f¬eÀ³ee kesÀ oewjeôe mebyebfOele yeQkeÀ Jemetuer Spesômer ceW hefjJeleõôe keÀjlee nw lees Ssmes hefjJeleõôe keÀr met®eôee yeQkeÀ Üeje °eÝCekeÀleeõ keÀes fo³es peeôes kesÀ meeLe-meeLe, ôe³es SpeWì keÀes Yer GÊeÀ ôeesfìme leLee he´efOekeÀej he°e SJeb Deheôee hen®eeôe he°e Deheôes meeLe ues peeôee ®eefnS ~
 4. ôeesfìme Deewj he´efOekeÀej he°e ceW, Deô³e y³eesjeW kesÀ meeLe-meeLe, mebyebfOele Jemetuer Spesômer kesÀ ìsuerHeÀesôe ôebyej Yer nesôes ®eefnS ~ yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ Jemetuer SpeWìeW Üeje äe´enkeÀeW Deewj äe´enkeÀeW Üeje Jemetuer SpeWìeW keÀes fkeÀ³es äe³es HeÀesôe keÀeöue keÀr yeele®erle keÀr ìshe fjkeÀe\[äe keÀr peeler nw ~ yeQkeÀeW keÀes Gf®ele Snfle³eele yejleôer ®eefnS pewmes fkeÀ äe´enkeÀ keÀes metf®ele fkeÀ³ee peeôee ®eefnS fkeÀ yeele®erle fjkeÀe[õ keÀr pee jnr nw, Deefo ~
 5. yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ Jemetuer Spesômer HeÀceeÙ/kebÀhefôe³eeW kesÀ DeÐeleôe y³eesjs yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì hej Yer osôes ®eefnS ~
 6. peneb fMekeÀe³ele opeõ keÀr äe³er nes, Jeneb yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes Jemetuer Spesômer keÀes ceeceues leye lekeÀ ôe YespeW peye lekeÀ mebyebfOele °eÝCekeÀleeõ Üeje opeõ keÀr äeFõ fMekeÀe³ele keÀe Debflece ªhe mes fôeheìeôe ôenrb nes peelee ~ leLeefhe, Gf®ele meyetleeW kesÀ meeLe yeQkeÀ keÀes Fme yeele keÀe hekeÌkeÀe fJeéeeme nes fkeÀ °eÝCekeÀleeõ ueäeeleej ceecetuer/hejsMeeôe keÀjôesJeeuer fMekeÀe³eleW keÀjlee nw lees Ssmes ceeceues ceW fMekeÀe³ele GôekesÀ heeme fJe®eejeOerôe nesles ngS Yer yeQkeÀ Jemetuer SpeWìeW kesÀ ceeO³ece mes Jemetuer he´f¬eÀ³ee peejr jKe mekeÀlee nw ~ fpeôe ceeceueeW ceW °eÝCekeÀleeõ keÀr yekeÀe³ee jefMe keÀe ceeceuee ô³ee³eeOerôe nes mekeÀlee nw, Jeneb yeQkeÀeW keÀes hefjqmLefle kesÀ Deôegªhe Jemetuer Spesqôme³eeW keÀes ceeceuee Yespeôes kesÀ mebyebOe ceW ³eLeesf®ele ªhe mes hetjr Snfle³eele yejleôer ®eefnS ~
 7. he´l³eskeÀ yeQkeÀ keÀes SkeÀ Ssmer he´Ceeuer mLeefhele keÀjôer ®eefnS fpemeceW Jemetuer he´f¬eÀ³ee mes mebyebfOele °eÝCekeÀleeõDeeW keÀr fMekeÀe³eleeW keÀes otj fkeÀ³ee pee mekesÀ ~ Ssmer he´Ceeuer kesÀ y³eesjs Ghe³egõÊeÀ ceo (iii) ceW GuuesKe fkeÀ³es äe³es Deôegmeej Jemetuer Spesômer kesÀ y³eesjs metf®ele keÀjles mece³e °eÝCekeÀleeõ keÀes yelee³es peeôes ®eefnS ~
 8. Jemetuer SpeWìeW kesÀ fueS he´eslmeenôe

 9. ³en helee ®euee nw fkeÀ kegÀí yeQkeÀ Jemetuer SpeWìeW kesÀ fueS keÀeHeÀr G®®e Jemetuer ueã³e fôeOeeõfjle keÀjles nQ ³ee Del³efOekeÀ he´eslmeenôe he´oeôe keÀjles nQ — Fmemes yekeÀe³ee jefMe keÀr Jemetuer kesÀ fueS Jemetuer SpeWì [jeôes-OecekeÀeôes Deewj mebosnemheo he×fle³eeW keÀe Ghe³eesäe keÀjôes kesÀ fueS he´sfjle nes peeles nQ — Deleë yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ Jemetuer SpeWìeW kesÀ meeLe keÀr äe³er mebfJeoe Jemetuer SpeWìeW keÀes Jemetuer he´f¬eÀ³ee ceW DemeY³e, äewj-keÀeôetôer Deewj mebosnemheo J³eJenej Deheôeeôes kesÀ fueS he´sfjle ôe keÀjs~
 10. Jemetuer SpeWìeW Üeje Deheôee³er äe³er he×fle³eeb

 11. (keÀ) GOeejoeleeDeeW kesÀ fueS Gf®ele hefjheeìr mebfnlee mebyebOer foMeefôeo÷MeeW kesÀ yeejs ceW 5 ceFõ 2003 kesÀ hefjhe°e yeQhefJefJe. SueFõper. meb. yermer. 104/09.07.007/2002-03 (Ke) fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe mebyebOer 3 ôeJebyej 2006 keÀe hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. yerher. 40/21.04.158/2006-07 leLee (äe) ¬esÀf[ì keÀe[õ hefj®eeueôe mebyebOer 2 pegueeFõ 2007 kesÀ ceemìj hefjhe°e yeQhefJefJe. SHeÀSme[r. yermer. 17/ 24.01.011/2007-08 keÀr Deesj O³eeôe DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw ~ meeLe nr, `äe´enkeÀeW kesÀ he´fle yeQkeÀ keÀr he´fleye×lee keÀr mebfnlee' (yermerSmeyerDeeF keÀes[) kesÀ hewje 6 keÀr Deesj Yer O³eeôe DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw pees yekeÀe³ee jefMe keÀr Jemetuer mes mebyebfOele nw ~ yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes °eÝCe Jemetuer he´f¬eÀ³ee kesÀ oewjeôe Ghe³egõÊeÀ foMeefôeo÷MeeW/mebfnlee keÀe keÀ›eFõ mes heeueôe keÀjW ~
 12. Jemetuer SpeWìeW kesÀ fueS he´fMeãeCe

 13. yeQkeÀeW Üeje fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGì-mees\meäe ceW peesfKece he´yebOeôe leLee Dee®eej mebfnlee hej foMeefôeo÷Me mebyebOer 3 ôeJebyej 2006 kesÀ nceejs hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. yerher. 40/21.04.158/2006-07 kesÀ hewje 5.7.1 ceW yeQkeÀeW keÀes ³en metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ Deô³e yeeleeW kesÀ meeLe-meeLe Jemetuer SpeWì keÀes mecegf®ele he´fMeãeCe fo³ee peelee nw leefkeÀ Jes Deheôer fpeccesoefj³eeb meeJeOeeôerhetJeõkeÀ leLee mebJesoôeMerue {bäe mes fôeYee mekeWÀ fpemeceW fJeMesøe ªhe mes, äe´enkeÀ mes mebhekeõÀ keÀjôes keÀe mece³e, äe´enkeÀ mes mebyebfOele met®eôee keÀr äeesheôer³elee Deefo keÀe fJeMesøe ªhe mes O³eeôe jKee peeS ~
 14. fjeJeõ yeQkeÀ ôes Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe mes ³en DeôegjesOe fkeÀ³ee nw fkeÀ Jen Yeejler³e yeQEkeÀäe Deewj fJeÊe mebmLeeôe (DeeFDeeFyerSHeÀ) kesÀ hejeceMeõ mes he´l³eãe Jemetuer SpeWìeW kesÀ fueS ô³etôelece 100 Áebìs kesÀ he´fMeãeCe keÀe SkeÀ he´ceeCehe°e heeþîe¬eÀce lew³eej keÀjs ~ GÊeÀ keÀe³eõ¬eÀce DeejbYe nesôes hej yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ SkeÀ Jeøeõ kesÀ Yerlej GôekesÀ meYer Jemetuer SpeWì GÊeÀ he´fMeãeCe he´ehle keÀjles nQ leLee GÊeÀ mebmLeeôe mes Fme mebyebOe ceW he´ceeCe he°e he´ehle keÀjles nQ ~ meeLe nr, yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ mesJee he´oeleeDeeW keÀes Yer fmeHeõÀ Ssmes nr J³efÊeÀ³eeW keÀes fôe³egÊeÀ keÀjôee ®eefnS fpeôneWôes GÊeÀ he´fMeãeCe he´ehle fkeÀ³ee nes Deewj Yeejler³e yeQEkeÀäe Deewj fJeÊe mebmLeeôe mes he´ceeCe he°e he´ehle keÀj fue³ee nes ~ Fme leL³e keÀes O³eeôe ceW jKeles ngS fkeÀ osMe-Yej ceW ye›r mebK³ee ceW SpeWìeW keÀes he´fMeãeCe osôee nesäee, Deô³e mebmLeeSb/yeQkeÀ kesÀ Deheôes he´fMeãeCe cenefJeÐeeue³e Yer Yeejler³e yeQEkeÀäe Deewj fJeÊe mebmLeeôe kesÀ meeLe meb³egÊeÀ J³eJemLee keÀj Jemetuer SpeWìeW keÀes he´fMeãeCe os mekeÀles nQ leefkeÀ he´fMeãeCe kesÀ mlej ceW SkeÀªhelee jns ~ leLeefhe, he´l³eskeÀ SpeWì keÀes Yeejler³e yeQEkeÀäe Deewj fJeÊe mebmLeeôe Üeje Yeejle-Yej ceW Dee³eesfpele hejrãee GÊerCeõ keÀjôer nesäer ~
 15. yeQkeÀeW keÀes yebOekeÀ /¢qøìyebOekeÀ mebhefÊe keÀes keÀypes ceW uesôee

 16. neue nr ceW ceeôeôer³e meJee÷®®e ô³ee³eeue³e kesÀ meceãe SkeÀ ceeceuee Dee³ee Lee fpemeceW meJee÷®®e ô³ee³eeue³e ôes ³en fìhheCer keÀr Ler fkeÀ nce Fme osMe ceW keÀeôetôe Üeje Meefmele nQ leLee °eÝCeeW keÀr Jemetuer DeLeJee JeenôeeW keÀr peyler fmeHeõÀ keÀeôetôer lejrkeÀeW mes nr keÀr pee mekeÀler nw — Fme mebyebOe ceW, ³en GuuesKeôer³e nw fkeÀ fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ he´fleYetlerkeÀjCe SJeb hegôeäeõfþle leLee he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece, 2002 leLee GmekesÀ Debleäeõle yeôee³es äe³es he´fleYetfle fnle (he´Jeleõôe) fôe³ece, 2002 ceW ôe kesÀJeue peceeôele fnle ueeäet keÀjôes mes mebyebfOele f¬eÀ³eefJefOe³eeW keÀes meghefjYeeføele fkeÀ³ee äe³ee nw yequkeÀ peceeôele fnle ueeäet keÀjôes kesÀ yeeo ®eue Deewj De®eue mebhefÊe keÀr ôerueecer kesÀ fueS Yer f¬eÀ³eefJefOe³eeb megfôeq½ele keÀr äe³er nQ — Deleë ³en Jeebíôer³e nw fkeÀ yeQkeÀ Ssmes mebyebfOele keÀeôetôeeW kesÀ Debleäeõle GheueyOe keÀeôetôer Ghee³eeW keÀe nr meneje ueW, fpeôekesÀ Deôegmeej ô³ee³eeue³e kesÀ nmleãeshe kesÀ fyeôee peceeôele fnle ueeäet keÀjôes keÀr yeQkeÀeW keÀes Deôegcefle or äe³er nes ~
 17. peneb yeQkeÀeW ôes °eÝCekeÀleeõ kesÀ meeLe keÀr äe³er mebfJeoe ceW hegôeë keÀypee mebyebOer Keb[ Meefceue fkeÀ³ee nes Deewj Deheôes DefOekeÀejeW keÀes ueeäet keÀjôes kesÀ fueS Ssmes hegôeë keÀypee Keb[ hej fJeéeeme fkeÀ³ee nes Jeneb GônW ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ Ssmee hegôeë keÀypee Keb[ keÀeôetôer ªhe mes JewOe nw leLee Yeejler³e mebfJeoe DefOefôe³ece kesÀ GheyebOeeW keÀe hetCeõleë heeueôe keÀjlee nw ~ ³en Yer megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ mebfJeoe keÀjles mece³e Fme hegôeë keÀypee mebyebOer Keb[ kesÀ yeejs ceW mheøì ªhe mes °eÝCekeÀleeõ keÀes DeJeäele keÀje osôee ®eefnS ~ meeLe nr, mebfJeoe keÀr MeleÙ hetCeõleë Jemetuer ôerfle kesÀ Deôegmeej nr nesôer ®eefnS Deewj GôeceW fôecôefuefKele kesÀ mebyebOe ceW GheyebOe Meefceue fkeÀ³es peeôes ®eefnS ~ (keÀ) keÀypee uesôes mes henues äe´enkeÀeW keÀes fo³es peeôesJeeues ôeesfìme keÀr DeJefOe (Ke) fkeÀôe hefjqmLefle³eeW ceW ôeesfìme DeJefOe ceW ítì or pee mekeÀler nw (äe) he´fleYetfle keÀes keÀypes ceW uesôes kesÀ fueS Deheôee³er peeôesJeeuer f¬eÀ³eefJefOe (Áe) mebhefÊe keÀr fye¬eÀr/ôerueecer kesÀ henues °eÝCe keÀr ®egkeÀewler kesÀ fueS GOeejkeÀleeõ keÀes fo³es peeôesJeeues Debflece ceewkesÀ kesÀ mebyebOe ceW he´eJeOeeôe (Œ) GOeejkeÀleeõ keÀes hegôeë keÀypee he´oeôe keÀjôes keÀr f¬eÀ³eefJefOe Deewj (®e) mebhefÊe keÀr fye¬eÀr/ôerueecer keÀr f¬eÀ³eefJefOe ~
 18. ueeskeÀ Deoeuele ceb®e keÀe Ghe³eesäe

 19. meJee÷®®e ô³ee³eeue³e ôes ³en Yer keÀne nw fkeÀ 10 ueeKe ©he³es mes keÀce kesÀ °eÝCe, J³efÊeÀäele °eÝCe, ¬esÀf[ì keÀe[õ leLee DeeJeeme °eÝCe kesÀ ceeceues ueeskeÀ DeoeueleeW keÀes Yespes pee mekeÀles nQ ~ Fme mebyebOe ceW yeQkeÀeW keÀe O³eeôe 3 bDeäemle 2004 kesÀ hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. SueFõper. yermer. 21/09.06.002/2004-05 keÀr Deesj DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw fpemeceW GônW ³en metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes °eÝCeeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS fmefJeue ô³ee³eeue³eeW Üeje äefþle ueeskeÀ DeoeueleeW kesÀ ceb®e keÀe Ghe³eesäe keÀjW ~ yeQkeÀeW keÀes ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes ceeôeôer³e meJee÷®®e ô³ee³eeue³e Üeje fo³es äe³es megPeeJe kesÀ Deôegmeej 10 ueeKe ©he³es mes keÀce kesÀ J³efÊeÀäele °eÝCe, ¬esÀf[ì keÀe[õ °eÝCe DeLeJee DeeJeeme °eÝCeeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS Jejr³eleë ueeskeÀ DeoeueleeW kesÀ ceb®e keÀe Ghe³eesäe keÀjW ~
 20. °eÝCe hejeceMeõoeleeDeeW keÀr mesJeeDeeW keÀe Ghe³eesäe

 21. peneb fkeÀmer fJefMeøì GOeejkeÀleeõ kesÀ ceeceues hej meneôegYetflehetCeõ fJe®eej fkeÀ³ee peeôee Gf®ele he´lerle neslee nes, Jeneb GOeejkeÀleeõDeeW keÀes mecegf®ele hejeceMeõ he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS °eÝCe hejeceMeõoeleeDeeW keÀr mesJeeDeeW keÀe ueeYe Gþeôes nsleg SkeÀ he´Ceeuer fJekeÀfmele keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes he´eslmeefnle fkeÀ³ee peeS~

yeQkeÀ/GôekesÀ Jemetuer SpeWìeW kesÀ fKeueeHeÀ fMekeÀe³ele

3. yeQkeÀ cetue mJeecer kesÀ ªhe ceW Deheôes SpeWìeW Üeje fkeÀ³es äe³es keÀe³eõ/keÀejõJeeFõ kesÀ fueS fpeccesoej nQ ~ Deleë GônW ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ GôekesÀ °eÝCeeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS fôe³egÊeÀ GôekesÀ SpeWì °eÝCeeW keÀr Jemetuer keÀr he´f¬eÀ³ee Deheôeeles mece³e yermerSmeyerDeeF mebfnlee mefnle Ghe³egõÊeÀ foMeefôeo÷MeeW leLee DeôegosMeeW keÀe hetjr lejn heeueôe keÀjW ~

4. Ghe³egõÊeÀ foMeefôeo÷MeeW kesÀ GuuebÁeôe leLee yeQkeÀeW kesÀ Jemetuer SpeWìeW Üeje Deheôee³er peeôesJeeuer äeuele hefjheefì³eeW kesÀ mebyebOe ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀes he´ehle fMekeÀe³eleeW keÀes äebYerjlee mes fue³ee peeSäee ~ fjeJeõ yeQkeÀ mebyebfOele yeQkeÀ hej ³en he´fleyebOe ueäeeôes hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw fkeÀ Jen merfcele mece³e kesÀ fueS mebyebfOele ães°e ceW DeefOekeÀefjkeÀ DeLeJee keÀe³eeõlcekeÀ Jemetuer SpeWì fôe³egÊeÀ ôe keÀjW ~ GÊeÀ foMeefôeo÷MeeW kesÀ ueäeeleej GuuebÁeôe fkeÀ³es peeôes kesÀ ceeceues ceW fjeJeõ yeQkeÀ he´fleyebOe keÀr DeJefOe DeLeJee ães°e yeŸeôes hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw ~ FmekesÀ DeueeJee, Jemetuer he´f¬eÀ³ee mes mebyebfOele ôerfle, hefjheeìr DeLeJee f¬eÀ³eefJefOe kesÀ mebyebOe ceW G®®e ô³ee³eeue³e DeLeJee meJee÷®®e ô³ee³eeue³e Üeje fkeÀmer yeQkeÀ DeLeJee GmekesÀ fôeosMekeÀeW/DefOekeÀefj³eeW/SpeWìeW kesÀ fJe©× keÀesFõ fìhheCer keÀr peeler nw DeLeJee ob[ ueäee³ee peelee nw lees Ssmer nr he³eõJesãer keÀejõJeeFõ keÀr peeSäer ~

5. ³en Dehesãee keÀr peeler nw fkeÀ yeQkeÀ meeceeô³eleë ³en megfôeq½ele keÀjWäes fkeÀ °eÝCe Jemetuer he´f¬eÀ³ee kesÀ oewjeôe GôekesÀ keÀceõ®eejr Yer Ghe³egõÊeÀ foMeefôeo÷MeeW keÀe Deôegheeueôe keÀjles nQ ~

DeeJefOekeÀ mecerãee

6. Jemetuer SpeWìeW keÀr fôe³egfÊeÀ keÀjôesJeeues yeQkeÀeW keÀes ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes DeôegYeJe mes merKeôes, megOeej ueeôes leLee foMeefôeo÷MeeW keÀes yesnlej yeôeeôes kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes megPeeJe osôes nsleg GÊeÀ J³eJemLee keÀr DeeJefOekeÀ mecerãee keÀjW ~

YeJeor³e

(he´Meeble mejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


Jeøeõ 2007-08 kesÀ fueS Jee|øekeÀ ôerfle keÀr ceO³eeJefOe mecerãee kesÀ hewje 172 Deewj 173 mes G×jCe

yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ Jemetuer SpeWì

172. yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ Jemetuer SpeWìeW kesÀ fJe©× keÀeôetôer ceeceueeW keÀr neue ceW yeŸler ngFõ mebK³ee keÀes osKeles ngS ³en cenmetme fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ he´fleketÀue he´®eej mes hetjs yeQEkeÀäe ães°e keÀr he´fleøþe keÀes äebYerj Keleje nes mekeÀlee nw ~ Deleë Fme yeele keÀr leelkeÀefuekeÀ DeeJeM³ekeÀlee nw fkeÀ Yeejle ceW yeQkeÀeW Üeje fôe³egÊeÀ Jemetuer SpeWìeW mes mebyebfOele ôerfle, hefjheeìr leLee f¬eÀ³eefJefOe keÀr mecerãee keÀr peeS ~ leoôegmeej, yeQkeÀeW mes ³en Dehesãee keÀr peeler nw fkeÀ Jes Jemetuer SpeWì fôe³egÊeÀ keÀjles mece³e fôeOeeõfjle fJefMeøì foMeefôeo÷MeeW keÀe O³eeôe jKeW ~

173. yeQkeÀeW kesÀ Jemetuer SpeWìeW Üeje he´³egÊeÀ äeuele hefjheefì³eeW kesÀ mebyebOe ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀes he´ehle fMekeÀe³eleeW hej äebYerj he³eõJesãer ©Ke Deheôee³ee peeSäee ~ fjeJeõ yeQkeÀ Ssmes yeQkeÀeW Üeje Jemetuer SpeWì fôe³egÊeÀ keÀjôes hej DemLee³er he´fleyebOe (DeLeJee äeuele hefjheeìr peejr jKeôes hej mLee³er he´fleyebOe) ueäeeôes hej fJe®eej keÀjsäee fpeôekesÀ Jemetuer SpeWìeW Üeje äeuele hejbheje Deheôeeôes kesÀ ceeceues ceW G®®e ô³ee³eeue³e/meJee÷®®e ô³ee³eeue³e ôes yeQkeÀ DeLeJee GôekesÀ fôeosMekeÀeW/DefOekeÀefj³eeW kesÀ fJe©× fìhhefCe³eeb keÀr neW DeLeJee ob[ ueäee³ee nes ~ Fme mebyebOe ceW SkeÀ hefj®eeueôe hefjhe°e 15 ôeJebyej 2007 keÀes peejr fkeÀ³ee peeSäee ~


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष