Click here to Visit the RBI’s new website

About Us


Deputy Governors (present and former)

Name Tenure
From To
Shri Swaminathan J 26.06.2023 onwards  
Shri T. Rabi Sankar 03.05.2021 02.05.2024
03.05.2024 onwards  
Shri M. Rajeshwar Rao 09.10.2020 08.10.2023
09.10.2023 onwards  
Dr. M.D. Patra 15.01.2020 14.01.2023
15.01.2023 14.01.2024
15.01.2024 onwards  
Shri M.K. Jain 22.06.2018 21.06.2021
22.06.2021 21.06.2023
Shri B.P. Kanungo 03.04.2017 02.04.2021
Shri N.S. Vishwanathan 04.07.2016 31.03.2020
Dr. Viral V. Acharya 23.01.2017 23.07.2019
Shri S.S. Mundra 31.07.2014 30.07.2017
Shri R. Gandhi 03.04.2014 02.04.2017
Dr. Urjit R. Patel 11.01.2013 10.01.2016
11.01.2016 04.09.2016
Shri Harun R. Khan 04.07.2011 03.07.2014
04.07.2014 04.07.2016
Shri Anand Sinha 19.01.2011 18.01.2014
Dr. Subir Gokarn 24.11.2009 31.12.2012
Dr. K.C. Chakrabarty 15.06.2009 25.04.2014
Smt. Usha Thorat 10.11.2005 09.11.2010
Smt. Shyamala Gopinath 21.09.2004 08.09.2009
09.09.2009 20.06.2011 (forenoon)
Shri V. Leeladhar 21.09.2004 08.12.2008 (forenoon)
Smt. K.J. Udeshi 10.06.2003 12.10.2005
Shri Rakesh Mohan 09.09.2002 31.10.2004
02.07.2005 10.06.2009
Shri G.P. Muniappan 01.07.2001 31.05.2003
Shri Vepa Kamesam 01.07.2001 23.09.2003
24.09.2003 23.12.2003
Shri Jagdish Capoor 01.01.1997 30.06.1999
01.07.1999 30.06.2001
Shri Y.V. Reddy 14.09.1996 31.08.2001
01.09.2001 31.07.2002
Shri R.V. Gupta 02.05.1995 30.11.1997
Shri S.P. Talwar 07.11.1994 30.06.1999
01.07.1999 30.06.2001
Shri D.R. Mehta 11.11.1992 21.02.1995
Shri S.S. Tarapore 30.01.1992 30.09.1996
Shri R. Janakiraman 16.05.1990 15.05.1993
Shri P.R. Nayak 01.04.1987 31.03.1992
Shri P.D. Ojha 29.04.1985 28.04.1990
Shri R.K. Kaul 01.10.1983 30.09.1986
Shri M.V. Hate 12.03.1982 11.03.1985
Shri C. Rangarajan 12.02.1982 11.02.1987
12.02.1987 20.08.1991
Shri A. Ghosh 21.01.1982 20.01.1987
21.01.1987 20.01.1992
Shri M. Ramakrishnayya 02.01.1978 31.01.1983
Shri J.C. Luther 04.01.1977 01.06.1977
Shri P.R. Nangia 29.12.1975 15.02.1982
Shri K.S. Krishnaswamy 29.12.1975 31.03.1981
Shri R.K. Sheshadri 26.07.1973 25.07.1976
Shri S.S. Shiralkar 18.12.1970 25.07.1976
Shri V.V. Chari 17.11.1970 30.11.1975
Shri R.K. Hazari 27.11.1969 26.11.1977
Shri P.N. Damry 13.02.1967 12.02.1972
13.02.1972 15.03.1972
Prof. J.J. Anjaria 01.02.1967 28.02.1970
Shri A. Bakshi 24.01.1967 08.09.1969
Shri B.N. Adarkar 16.06.1965 03.05.1970
Shri B.K. Madan 01.07.1964 31.01.1967
Shri M.R. Bhide 29.02.1964 25.01.1967
Shri C.S. Divekar 12.11.1962 11.11.1965
Shri D.G. Karve 01.03.1962 29.02.1964
Shri M.V. Rangachari 01.03.1960 28.02.1965
Shri B. Venkatappaiah 01.07.1955 30.06.1960
01.07.1960 28.02.1962
Shri K.G. Ambegaonkar 01.03.1955 13.01.1957
01.03.1957 29.02.1960
Shri J.V. Joshi 11.09.1952 10.01.1953
Shri Ram Nath 08.06.1951 08.07.1951
09.07.1951 08.07.1956
09.07.1956 08.07.1959
Shri N. Sundaresan 01.01.1950 31.12.1954
Shri W.T. McCallum 15.04.1946 14.08.1946
15.04.1948 14.07.1948
Shri M.G. Mekhri 08.07.1946 07.07.1951
Shri C.R. Trevor 16.08.1943 31.12.1949
Shri Wajahat Hussain 16.08.1943 04.12.1945
Shri C.D. Deshmukh 22.12.1941 10.08.1943
Shri Manilal B. Nanavati 21.12.1936 21.12.1941
Captain Sir Sikander Hyat Khan 01.04.1935 20.10.1935
Sir James B. Taylor 01.04.1935 30.06.1937


Top